Strategia rozwoju Leszna

Cel I - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego - szef celu Sekretarz Miasta Leszna

Lista programów

Mierniki dla realizacji celu

Miernik Źródło Wartość Rok
Liczba przedsiębiorstw US w Poznaniu (REGON) 8 988 2013
Liczba (zatrudnionych) pracujących US 20 947 2013
Ilość miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach bd 2011
Wskaźnik bezrobocia (miasto i powiat) PUP 8,6% 2013
Liczba nowych przedsiębiorstw (nowozarejestrowanych) BDR-GUS 767 2013
Liczba długotrwale bezrobotnych - Leszno (powyżej 24 miesięcy) PUP 625 2013
Liczba bezrobotnych absolwentów (osoby do 25 roku życia) PUP 898 2013
Przychody ze sprzedaży na jednego zatrudnionego US 88 tys. 2013
Wynik finansowy na jednego zatrudnionego US Poznań 5 tys. 2013
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na jednego mieszkańca US Poznań 1 583 2013
Wielkość dochodów własnych gminy pochodząca z udziału w PIT (w zł) UML 65 270 168,00 2013
Wielkość dochodów własnych gminy pochodząca z udziału w CIT (w zł) UML 3 871 818,08 2013