Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

Lista programów

Mierniki dla realizacji celu

Miernik Źródło Wartość Rok
Wyniki matury - zdawalność egzaminów pisemnych z języka polskiego (%) OKE Poznań 97,4 2013
Stan zdrowia mieszkańców WSO Brak danych 2013
Liczba skarg na pracę administracji Sekretariat UM 16 2013
Procent powierzchni miasta objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego WAPPiB – M.K. 64 % 2013
Procent mieszkańców korzystających z oferty kulturalnej, rekreacyjnej miasta WKiKF – J.J. Brak danych 2013
Liczba rodzin, które przestają potrzebować pomocy społecznej MOPR bd. 2013
Liczba przestępstw (miasto i powiat) KMP 2 404 2013
Liczba organizacji pozarządowych REGON 235 2013
Średnioroczne stężenie dwutlenku siarki (wartość dopuszczalna 30 mg/m3) WGKiOŚ/WIOŚ bd. 2013
Średnioroczne stężenie dwutlenku azotu (wartość dopuszczalna 40 mg/m3) WGKiOŚ/WIOŚ bd. 2013
Średnioroczne stężenie pyłu (wartość dopuszczalna 40 mg/m3) WGKiOŚ/WIOŚ bd. 2013
Wyniki matury - zdawalność egzaminów pisemnych z matematyki (%) OKE Poznań 83,3 2013