Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

1. Nasze szkoły - nasza przyszłość - koordynator Naczelnik Wydziału Edukacji

2. Podnoszenie poziomu kształcenia

Adresaci

Dzieci i młodzież przedszkoli, szkół i placówek, nauczyciele.

Uzasadnienie

Zapotrzebowanie na nową ofertę , potrzeby społeczeństwa, zwiększenie jakości atrakcyjności kształcenia zawodowego, wyposażanie sal w nowoczesne środki dydaktyczne, wzmocnienie szans absolwentów na rynku pracy, przyciągnięcie młodzieży z odległego terenu Leszna, możliwość pozyskania środków zewnętrznych ( programy unijne) na podniesienie jakości szkolnictwa i wyrównywania szans edukacyjnych

Opis zadania

Rozwój szkolnictwa zawodowego- zwiększenie szans na kontynuację dalszego kształcenia( studia) poprzez programy rozszerzające, współpraca z pracodawcami; organizacja zajęć pozalekcyjnych –kółek zainteresowań (przedmioty ścisłe) ; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ; zajęć sportowych ( klasy sportowe i powszechna nauka pływania )

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Przygotowanie przez szkoły programów zajęć dodatkowych 10/10% 10/10% 10/10% 10/10% 10/10%
2. Wprowadzenie oferty do realizacji, modyfikacja zadań podjętych przez szkoły 10/10% 10/10% 10/10% 10/10% 10/10%
Realizator

Naczelnik Wydziału Edukacji

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji nadzór nad wszystkimi zadaniami i przygotowaniem przetargu
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Ilość zajęć pozalekcyjnych oraz osób w nich uczestniczących Wydzial Edukacji - Zespół Obsługi ok. 30 zajęć ok. 300 kółek zainteresowań indywidualnych i grupowych - ok. 354 zajęcia i koła zainteresowań -około 380 kół i zajęć pozalekcyjnych dla 6 704 uczestników -około 497 kół i zajęć pozalekcyjnych dla 9437 uczniów
  Ilość nauczycieli dokształcających / doskonalących ok.250 -ok. 250 - ok. 280 -ok.428 -około 441
Wskaźniki rezultatu:
  Wyższe wyniki egzaminów zewnętrznych Wydział Edukacji osiagnięto podwyższony poziom wyników ucznia i nauczyciela -osiagnięto podwyższony poziom wyników ucznia i nauczyciela - utrzymano wyniki z poprzedniego roku -utrzymano wyniki . a indywidualnie szkoły podwyższyły swój wynik -utrzymano wyniki . a indywidualnie szkoły podwyższyły swój wynik
  Osiąganie wyższych / lepszych wyników sportowych Wydział Edukacji osiągnięto lepsze wyniki sportowe -osiągnięto lepsze wyniki sportowe - wyniki na podobnym poziomie w stosunku do lat poprzednich - wyniki na podobnym poziomie w stosunku do lat poprzednich. w indywidualnych przypadkach wyniki wyższe -- wyniki na podobnym poziomie w stosunku do lat poprzednich. w indywidualnych przypadkach wyniki wyższe
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Srodki własne miasta