Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

6. Czyste środowisko - koordynator Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

4. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Adresaci

Odbiorcy Miasta Leszna – mieszkańcy, przedsiębiorstwa /jednostki/

Uzasadnienie

Ochrona środowiska i zasobów wodnych

Opis zadania

Likwidacja zbiorników bezodpływowych, kanalizowanie nowych terenów przeznaczonych pod budownictwo i przemysł

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Przygotowanie dokumentacji 4/4% 4/4% 11/11% 4/4% 7/7%
2. Przetarg z wyłonieniem wykonawcy 1/1% 1/1% 4/4% 1/1% 2/2%
3. Wykonanie zadań wg dokumentacji 7/7% 8/8% 23/23% 9/9% 14/14%
Realizator

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w LeszniePodmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
biura projektów
wykonawcy
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Długość sieci kanalizacyjnej MPWiK 1.4 km 1.45 km 4.32 km 1.62 km 2.62 km
  Ilość podłączeń MPWiK 192 szt 158 szt 172 szt 140 szt 121 szt
  Ilość zlikwidowanych zbiorników MPWiK 15 szt 11 szt 7 szt 8 szt 3 szt
Wskaźniki rezultatu:
  więcej ścieków prawidłowo oczyszczonych MPWiK 10591 m3 9075 m3 7726m3 7072 m3 7301 m3
  wielkość ładunku zanieczyszczeń /które nie trafią do MPWiK 34 kgO2/d 27.9 kgO2/d 30kgO2/d 25.2kgO2/d 21.78kgO2/d
  wzrost sprzedaży ścieków dla MPWiK MPWiK 41825 zł 38331 zł 34396 zł 32371 zł 35925 zł
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
MPWiK, WFOŚiGW 46 050 tys. zł.