Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

6. Czyste środowisko - koordynator Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

7. Rozwój infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku

Adresaci

Mieszkańcy Leszna

Uzasadnienie

Obniżenie kosztów związanych z opłatami za ogrzewanie budynków Urzędu Miasta Leszna i za ciepłą wodę użytkową. Poprawa stanu powietrza atmosferycznego

Opis zadania

Wykorzystanie energii słonecznej do skojarzonej produkcji ciepła w budynkach Urzędu Miasta Leszna (ul. Karasia 15, Ratusz-Rynek, ul. Wałowa 5

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Etap koncepcji. - - - - -
2. Prace projektowe. - - - - -
3. Etap realizacji. - - - - -
Realizator

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Prace projektowe
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Niekonwencjonalne źródła energii - - - - -
Wskaźniki rezultatu:
  Poprawa stanu powietrza - - - - -
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki