Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

6. Czyste środowisko - koordynator Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

8. Utrzymanie standardów środowiskowych w zakresie jakości powietrza

Adresaci

Mieszkańcy Starówki i pobliskich ulic

Uzasadnienie

Dotrzymanie standardów jakości powietrza przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców Miasta

Opis zadania

Wyznaczenie obszarów, na których niedotrzymywane są standardy jakości powietrza zwłaszcza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 .
Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń powietrza:
• punktowych,
• liniowych,
• powierzchniowych (niska emisja).

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Opracowanie Programu ochrony powietrza (realizacja 2010-2015) 10/10% - - - -
2. Wdrażanie działań naprawczych (obejmuje lata 2010-2013 realizacji Programu)) - 0/22.5% 0/22.5% 0/22.5% 0/22.5%
Realizator

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiegow PoznaniuOpracowanie Programu ochrony powietrza
MPEC Systematyczne zwiększanie ilości odbiorców ciepła; modernizacja sieci cieplnej
MZBK Sukcesywna wymiana kotłów węglowych na gazowe
MZDiI Modernizacja dróg i ulic, zmiana organizacji ruchu, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Miasta
Mieszkańcy Miasta Edukacja ekologiczna, konsultacje społeczne
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Wielkość imisji - - - - -
Wskaźniki rezultatu:
  Dotrzymanie standardu jakościowego imisji -dotrzymany -dotrzymany -dotrzymany - -
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

10 000 000 zł

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
GFOŚiGW 70.000 PLN /2009
PFOŚiGW 50.000 PLN /2009
WFOŚi GW 2010r.