Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

6. Czyste środowisko - koordynator Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

5. Ograniczenie hałasu w mieście

Adresaci

Mieszkańcy narażeni na oddziaływanie wzmożonego ruchu komunikacyjnego

Uzasadnienie

Konieczność obniżenia natężenia hałasu w środowisku

Opis zadania

Realizacja ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych (Al. Konstytucji 3-go Maja, planowanej drogi zbiorczej od ul. Szybowników do ul. Wilkowickiej, ul. Estkowskiego)

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Etap koncepcji - - - - -
2. Prace projektowe - - - - -
3. Etap realizacji - - - - -
Realizator

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Etap koncepcji
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Długość zbudowanych ekranów akustycznych MZD 0 0 - - -
  Długość pasa zieleni MZD 0 0 - ok. 1.0 km ok. 3.0 km
Wskaźniki rezultatu:
  Obniżenie poziomu hałasu dla pory dnia i nocy 0 0 - - -
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet Miasta Leszna 600 000 zł