Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

7. Bezpieczne miasto - koordynator Komendant Straży Miejskiej

3. Działania prewencyjne poprawiające bezpieczeństwo w mieście

Adresaci

Mieszkańcy Leszna i okolic

Uzasadnienie

Mimo, że pod względem liczby przestępstw Leszno należy do bezpiecznych miast, w odczuciu społecznym sytuacja wymaga ustawicznych działań w tym względzie.

Opis zadania

Bieżące i okresowe analizy miejsc zagrożonych, szybka reakcja na zgłoszenia mieszkańców, dyslokacja służby patrolowej w oparciu o analizę zagrożenia w mieście, budowa zaufania mieszkańców (natychmiastowa reakcja na zdarzenie, poprawa kultury obsługi), realizacja programu "Razem bezpieczniej", organizacja wspólnych patroli z Żandarmerią Wojskową, Strażą Miejską i Służbą Ochrony Kolei, kreowanie dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu z obywatelem, współpraca ze szkołami i osrodkami oświatowymi, współpraca z Sądem, Kuratorium. Mopr. Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Monarem i Kuratorami Sądowymi, zabezpieczenie imprez masowych

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Analizy wskazujące zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców 4/4% 4/4% 4/4% 0/4% 0/4%
2. Dystrybucja naklejek osobom przystępującym do programu 12/12% 12/12% 12/12% 0/12% 0/12%
3. Egzekwowanie realizacji zadań programu przez Policję i Straż Miejską 4/4% 4/4% 4/4% 0/4% 0/4%
Realizator

Komenda Miejska Policji

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Kolei Wspólne patrole
Szkoły i ośrodki oświatowe spotkania z młodzieżą
Sąd, Kuratorium Oświaty, MOPR, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Monar, Kuratorzy Sądowi współpraca w zakresie różnych zagrożeń i grup docelowych
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba spotkań w szkołach KMP 152 155 254 214 -
  Liczba zabezpieczonych imprez masowych KMP 35 34 35 36 -
  Liczba wspólnych patroli z ŻW, SM i SOK KMP 769 654 450 275 -
  Liczba zrealizowanych programów prewencyjnych KMP 6 6 6 3 -
  Liczba przeprowadzonych analiz miejsc zagrożonych KMP 12 12 12 12 -
Wskaźniki rezultatu:
  Zmniejszenie liczby przestępstw KMP 3 581 3 097 2 738 2 744 -
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki