Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

7. Bezpieczne miasto - koordynator Komendant Straży Miejskiej

4. Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego i parkowego

Adresaci

Mieszkańcy miasta

Uzasadnienie

Lepsze oświetlenie ulic poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Opis zadania

Budowa oświetlenia na ulicach, które go nie posiadają, przebudowa istniejącego oświetlenia

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Projekt 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
2. Budowa 15/15% 15/15% 15/15% 15/15% 15/15%
Realizator

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Grupa Energetyczna ENEA SA Ustalanie warunków w zakresie zasilania
WAPPiB Uwarunkowania planistyczne
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba nowych punktów świetlnych MZDiI 58 69 153 60 184
Wskaźniki rezultatu:
  Długość dróg wyposażonych w nowe punkty świetlne MZDiI 1.7 km 2.0 km 4.4 km 1.7 km 2.4 km
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

1 800 000 zł

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet miasta 1 800 000 zł