Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

7. Bezpieczne miasto - koordynator Komendant Straży Miejskiej

5. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Adresaci

Mieszkańcy Leszna i przejeżdżający przez miasto

Uzasadnienie

Konieczne jest ciągłe działanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, w tym poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Opis zadania

Analiza stanu dróg i ich oznakowania w celu wnioskowania o zmiany poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, dyslokacja służb w miejsca zagrożone w ruchu drogowym.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
Analiza stanu dróg i ich oznakowania 8/8% 8/8% 8/8% 0/8% 0/8%
Dyslokacja służb na podstawie analizy zagrożenia w ruchu drogowym 12/12% 12/12% 12/12% 0/12% 0/12%
Realizator

Komenda Miejska Policji w Lesznie

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Służby drogowe dokonywanie zmian stanu dróg i oznakowania
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba wniosków o poprawę stanu dróg i oznakowania KMP 20 33 42 42 -
  Liczba przesunięć służb na miejsca zagrożone w ruchu drogowym KMP 150 167 184 1561 -
  Utrzymanie dynamiki dodatniej wyeliminowanych z ruchu nietrzeźwych (bądź w stanie po użyciu alkoholu) kierujących 300 299 355 223 -
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym utrzymana na poziomie średniej z ostatnich 5 lat 10 10 10 8 -
  Zmniejszenie ilości wypadków drogowych z ofiarami w ludziach KMP 6 10 10 166 -
  Utrzymanie dynamiki stwierdzonych wykroczeń KMP 20 588 14 375 21 541 16 663 -
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki