Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

8. Rodzinie - koordynator Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

3. Poradnictwo specjalistyczne

Adresaci

Rodzice chcący zdobyć lepsze umiejętności wychowawcze, rodzice niewydolni wychowawczo, bezradni w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, których aktualna sytuacja stwarza zagrożenie umieszczenia ich dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, osoby samotnie wychowujące dzieci, małżonkowie przed podjęciem decyzji o rozwodzie, osoby chcące skorzystać z mediacji rodzinnych, rodziny doświadczone psychologicznymi skutkami bezrobocia

Uzasadnienie

Występujące na terenie miasta Leszna bezrobocie, ciągle postępujące, w znaczny sposób przyczynia się do zubożenia społeczeństwa miasta, ale także do powstawania innych problemów natury psychologicznej i wychowawczej. Sytuacja ta powoduje, że więcej osób odczuwa potrzebę pomocy ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, jednakże coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, osoby te nie uzyskują wsparcia finansowego. Niejednokrotnie tych osób nie stać na zasięgnięcie prywatnych porad prawnych czy skorzystać ze wsparcia psychologicznego. Co prawda istnieje w Lesznie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, jednak czas oczekiwania na wizytę w ramach refundacji Funduszu Zdrowia jest dość długi - ok.1-2 miesiące, a często występują sytuacje, że szybka pomoc radcy prawnego czy psychologa jest nieodzowna.
Dlatego też Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poprzez realizację tego projektu chce wspierać zorganizowanie niematerialnych form pomocy dla mieszkańców miasta, w postaci indywidualnych porad psychologiczno – pedagogicznych, socjalnych i prawnych.
Ponadto pracownicy Ośrodka dostrzegają potrzebę objęcia dodatkowym wsparciem rodzin niewydolnych wychowawczo, w celu zapobiegania umieszczenia ich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. (W 2003 r. za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie w rodzinach zastępczych znalazło schronienie 31 dzieci, z kolei do placówek trafiło 2 dzieci. Trzydzieści trzy rodziny naturalne nie potrafiły wywiązać się z pełnienia ról rodzicielskich, w wyniku czego Sąd wydał postanowienie o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej biologicznych rodziców. W trzech rodzinach naturalnych pojawiło się zagrożenie odebrania dzieci.)

Opis zadania

Poradnia będzie prowadzić działania wobec wszystkich rodzin, a w szczególności w sytuacji kryzysowej, rodzin dysfunkcyjnych, z problemami wychowawczymi, niewydolnych i nieporadnych życiowo i wychowawczo, rodzin dotkniętych psychologicznymi skutkami bezrobocia. Działania planowane przy realizacji zadania:
- spotkanie osób realizujących projekt,
- promocja projektu w lokalnych mediach,
- opracowanie grafiku spotkań, porad,
- zorganizowanie spotkania z adresatami projektu,
- diagnoza sytuacji rodzinnej.
 udzielanie rodzinom konsultacji zmierzających do sformułowania problemu,
 dokonywanie diagnozy systemu rodzinnego,
 wspomaganie rodziny w poszukiwaniu bardziej zadawalających sposobów funkcjonowania
poprzez proponowanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 ustalanie potrzeb i zakresu pomocy ze strony innych instytucji, służb i organizacji wspierających rodzinę
- profilaktyczna praca z rodziną:
 popularyzacja wiedzy psychologiczno-pedagogicznej dot. funkcjonowania rodziny,
 interwencja i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i problemów wychowawczych,
 łagodzenie konfliktów między rodzicami w celu poprawy funkcjonowania rodziny,
 organizowanie i prowadzenie „Szkół dla rodziców”
 organizowanie i prowadzenie „Klubu Rodzica”,
 udzielanie rodzinom porad prawnych,
 działania na rzecz trwałości rodziny,
 wspieranie rodzin problemowych, organizowanie ruchu samopomocy i klubów dla rodziców,
 wspomaganie matek samotnie wychowujących dzieci,
- doradztwo rodzinne:
 otwarte poradnictwo rodzinne oraz konsultacje,
 wspomaganie rodziców i nauczycieli w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia w małżeństwie i rodzinie,
 prowadzenie telefonu zaufania,
Terapia rodzin.
 prowadzenie mediacji z rodzicami,
 działania w zakresie naprawy zaburzonych relacji wewnątrzrodzinnych,
 systemowa terapia rodzin,
 terapia indywidualna w problemach rodzinnych,
 psychoterapia,
przeprowadzenie spotkań ewaluacyjnych osób zaangażowanych w projekt

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Ogłoszenie konkursu na prowadzenie poradnictwa specjalistycznego 2/2% 2/2% 2/2% 2/2% 2/2%
2. Zbieranie ofert 1/1% 1/1% 1/1% 1/1% 1/1%
3. Wybór oferty i ogłoszenie rezultatów konkursu w BIP-ie oraz tablicy ogłoszeń 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
4. Podpisanie umowy na prowadzenie poradnictwa specjalistycznego 4/4% 4/4% 4/4% 4/4% 4/4%
5. Przekazanie dofinansowania w transzach miesięcznych 2/2% 2/2% 2/2% 2/2% 2/2%
6. Monitorowanie realizacji zadania 3/3% 3/3% 3/3% 3/3% 3/3%
7. Rozliczenie merytoryczne i finansowe projektu 3/3% 3/3% 3/3% 3/3% 3/3%
Realizator

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
MOPR Diagnozowanie, kierowanie osób wymagających wsparcia
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Krokus” / Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Koordynacja projektu
Ośrodek Opiekuńczo - Adopcyjny Udzielanie porad i konsultacji, prowadzenie warsztatów
Specjaliści Prowadzenie terapii, konsultacji, udzielanie porad
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba udzielonych porad Krokus 462 496 836 868 845
  Liczba udzielonych konsultacji Krokus 462 496 836 137 130
  Liczba przeprowadzonych terapii Krokus 30 333 291 340 245
  Liczba przeprowadzonych mediacji Krokus 21 18 14 8 4
  Liczba osób korzystających z Poradni Krokus 215 263 380 441 398
  Liczba rodzin korzystających z Poradni Krokus 56 49 84 89 76
  Liczba warsztatów terapeutycznych Krokus 0 0 0 0 0
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba dzieci zagrożonych umieszczeniem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Krokus 4 6 - 4 -
  - zmiana i polepszenie jakości funkcjonowania rodziny, poprawa relacji wewnątrzrodzinnych Krokus 90 104 - 97 -
  wzrost umiejętności wychowawczych rodziców Krokus 32 63 - 122 -
  zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach konfliktów rodzinnych lub rozwiązywania innych problemów Krokus 89 99 - 198 -
  zmniejszenie liczby rodzin rozbitych - - - 8 -
  zmniejszenie liczby dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 1 - 4 -
  poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie osobistego - 22 - 93 38
  załatwiania spraw urzędowych, poszukiwania pracy itp. przez klientów Krokus - - - - -
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

ok.100 000,00 zł

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Urząd Miasta ok. 56 000,00 zł
Środki własne organizacji pozarządowej, której zostanie zlecony projekt ok.16 000,00 zł
Inne (Urząd Wojewódzki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, organizacje kapitałowe) ok. 28 000,00 zł