Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

8. Rodzinie - koordynator Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

4. Profilaktyka uzaleznień i readaptacja osób uzależnionych

Adresaci

Osoby uzależnione
Młodzież eksperymentująca i uzależniona od narkotyków i alkoholu.
Młodzież mająca trudności w sytuacjach stresu szkolnego, rodzinnego i kontaktów z rówieśnikami.
Młodzież chcąca rozwijać swoje zainteresowania

Uzasadnienie

Realizacja programu jest konieczna ze względu na stale wzrastające zagrożenie patologią oraz uzależnieniem.

Opis zadania

Celem projektu jest uświadomienie podopiecznym zagrożonym chorobą uzależnienia, niebezpieczeństw wypływających z nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków, nikotyny. Uświadomienie im jakie to pociąga za sobą konsekwencje zdrowotne, moralne, społeczne (patologizacja życia). Polega to na prowadzeniu zajęć profilaktycznych, edukacyjnych, a także aktywności samych zainteresowanych, którzy w aktywny i twórczy sposób będą uczestniczyć w zajęciach. Zajęcia – spotkania prowadzone będą w formie pracy indywidualnej a także grupowej.
Intencją zadania jest także objęcie młodzieży skierowanej po konsultacji lub będącej w terapii indywidualnej – dodatkowo do grup rówieśniczych, gdzie następuje praca nad poprawą relacji z rówieśnikami i rodzicami, rozwój zainteresowań i rozbudzenie wiary w siebie. Wsparcie i terapia prowadzona indywidualnie i w grupie pozwalają na uzyskanie szybszych zmian na wielu płaszczyznach funkcjonowania młodego człowieka

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Prowadzenie Młodzieżowego Centrum Profilaktyki 6/6% 6/6% 6/6% 6/6% 6/6%
2. Spotkania na terenie MOPR Leszno 10/10% 10/10% 10/10% 10/10% 10/10%
3. Ustalenie terminarza spotkań indywidualnych i zajęć grupowych 4/4% 4/4% 4/4% 4/4% 4/4%
Realizator

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
MOPR Diagnoza i kierowanie, praca socjalna, wsparcie materialne
Biuro ds. uzależnień Praca socjalna, wspieranie
Szkoły średnie – pedagodzy, nauczyciele, rodzice Diagnoza i kierowanie
Stowarzyszenie Nasza Alternatywa Prowadzenie Młodzieżowego Centrum Profilaktyki
Organizacje pozarządowe (Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi, Punkt konsultacyjny MONAR, Stowarzyszenie „Ruch Trzeźwości”, Kluby AA Współpraca na poziomie merytorycznym
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba uczestników zajęć grupowych OP 150 303 623 505 270
  Liczba osób biorących udział w zajęciach indywidualnych OP 615 114 623 43 250
  Liczba udzielonych porad i konsultacji dla młodzieży i rodziców OP 198 210 250 190 270
  Liczba grup cyklicznych OP 8 13 13 13 13
  Liczba spotkań grupowych, profilaktyczno-rozwojowych i terapeutycznych OP 208 301 303 351 239
  Liczba warsztatów przeprowadzonych w szkołach OP 299 129 210 107 88
  Liczba imprez organizowanych jednorazowo OP 28 29 69 62 99
  Liczba warsztatów dla rodziców i młodzieży OP 13 11 8 97 118
Wskaźniki rezultatu:
  Założone wyniki ankiet świadczące o poprawie/zmianie zachowań i postaw wobec alkoholu i innych środków uzależniających OP - - - - 1
  Liczba młodzieży objętej wsparciem terapeutycznym i grupowym w grupach cyklicznych z OP 6389 417 4485 578 420
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

rocznie około 14 000 zł.

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Urząd Miasta Leszna 14 000 zł oraz w zależności od przyznanych dotacji