Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

8. Rodzinie - koordynator Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

6. Integracja osób starszych i osamotnionych

Adresaci

Osoby starsze

Uzasadnienie

Środowisko osób starszych pozbawione obowiązków zawodowych, a jednocześnie posiadające znaczny potencjał intelektualny – jest narażone na izolację, wyobcowanie i samotność. Problemem ludzi starszych jest zagospodarowanie nadmiaru wolnego czasu, umiejętne korzystanie z różnych form aktywności i dobór indywidualnych metod utrzymywania stanu psychofizycznego na odpowiednim poziomie.

W życiu tej generacji ważną rolę odgrywa integracja oraz kształcenie ustawiczne w postaci instytucjonalnej, które sprzyja zaspokajaniu specyficznego dla tego wieku potrzeb, łącząc poszerzanie wiedzy z poprawą stanu zdrowia i sprawności fizycznej, pomaga w przezwyciężaniu trudności związanych z internalizacją nowych i trudnych treści wnoszonych do codziennego życia przez stałe zmiany, przewartościowania i postęp techniczny, pomaga w utrzymaniu kontaktów społecznych, zwalczaniu osamotnienia, kontynuowania życia w społeczeństwie, a nie na jego marginesie

Opis zadania

Spotkania integracyjne oraz turystyka wyjazdowa/zajęcia w ramach historii sztuki: poznawanie architektury i sztuki romańskiej, gotyckiej, klasycyzmu, baroku i secesji, poznawanie obiektów kultury ludowej, miejsc pamięci narodowej i obiektów sztuki sakralnej,

Wykłady zamiejscowe/zajęcia w ramach historii: zapoznawanie się z historią regionu, tradycją i obrzędami ludowymi, spotkania z twórcami regionalnymi, zapoznanie się z działalnością ośrodków specjalistycznych i ich osiągnięciami,

Nauka języków obcych, zwyczajów i kultury krajów języka nauczania, poprawa sprawności umysłowej i zachowa aktywności intelektualnej.
Poprawa i utrzymanie sprawności ruchowej (profilaktyka osteoporozy, ćwiczenia rehabilitacyjne, równoważne, relaksacyjne i poprawiające koordynację ruchu, pływanie, gimnastyka przy muzyce, wycieczki piesze i rowerowe).

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Turystyka wyjazdowa 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
2. Wykłady zamiejscowe 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
3. Nauka języków obcych 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
4. Poprawa i utrzymanie sprawności ruchowej 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
Realizator

MOPR

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Dom Seniora Realizacja zadania
Dom Pomocy Społecznej Realizacja zadania
Organizacje pozarządowe Realizacja zadania
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba wycieczek OP 50 15 6 7 5
  Liczba imprez i spotkań integracyjnych OP 100 15 14 33 9
  Liczba wykładów zamiejscowych OP 6 1 1 1 5
  Liczba godzin nauki języków obcych OP 120.5 189 200 288 195
  Liczba zajęć poprawiających sprawność fizyczną OP 330 292 300 312 108
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba osób uczestniczących w imprezach i realizowanych projektach OP 2000 1786 1997 3312 3000
  Liczba osób uczestnicząca w wykładach i zajęciach OP 1200 2260 1997 1110 1405
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Rocznie około 200 000,00 zł.

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Urząd Miasta Leszna 200 000,00 zł oraz w zależności od przyznanych dotacji