Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

8. Rodzinie - koordynator Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

7. Wsparcie osób zagrożonych bezdomnością

Adresaci

1) Osoby i rodziny zagrożone bezdomnością z terenu miasta Leszna oraz osoby przyjezdne.

2) Osoby, które osiągnęły pełnoletniość w rodzinie zastępczej, oraz osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Uzasadnienie

Realizacja zadań polegających na wspieraniu osób i rodzin zagrożonych bezdomnością .Obowiązek realizacji zadań własnych przez gminę wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego funkcjonowania w środowisku lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Zapewniają warunki do integracji ze społecznością lokalną

Opis zadania

Mieszkania chronione przeznaczone są dla osób i rodzin, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki. Pobyt w mieszkaniach chronionych przyznaje się osobie lub rodzinie, która znajduje się w stanie bezdomności lub zagrożonej takim stanem. Ponadto celem mieszkania chronionego jest zapewnienie osobom opuszczającym placówki w/ i rodziny zastępcze możliwości zamieszkania, wraz z dostosowaną opieką w miarę potrzeby do osób zamieszkałych i niezbędne wsparcie społeczne.

Okres pobytu w mieszkaniu chronionym nie powinien być dłuższy niż od 1 roku do 3 lat, z możliwością jego przedłużenia, o ile przedłużenie pobytu w mieszkaniu jest niezbędne do uzyskania usamodzielnienia

1. Celem działalności Noclegowni dla Bezdomnych jest udzielenie natychmiastowej pomocy osobom pozbawionym schronienia w zaspokajaniu najbardziej podstawowych potrzeb życiowych.

2. Udzielanie czasowego schronienia bezdomnym pozbawionym środków do życia.

3. Udzielenie pomocy w formie ciepłego posiłku osobom pozostającym bez środków do życia.

4. Udzielenie pomocy w postaci odzieży i środków higieny.

5. Pomoc w osiągnięciu przez jednostki samodzielności. Stymulowanie do działań przyspieszających jej uzyskanie.

6. Pomoc w uzyskaniu miejsc w: Domach Pomocy Społecznej, Szpitalach, Sanatoriach i innych placówkach świadczących opiekę, dla osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku.

7. Umożliwianie i ułatwianie kontaktów z właściwymi dla indywidualnych przypadków specjalistami: lekarzami i urzędnikami.

8. Udzielanie pomocy prawnej polegającej na wspomaganiu osób w uzyskaniu przez nich dowodów osobistych, legitymacji inwalidzkich, książeczek wojskowych i innych dokumentów.

9. Udzielanie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach.

10. Przyznawanie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych.

11. Prowadzenie magazynu z odzieżą używaną i sprzętami AGD, meblami używanymi.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Udostępnianie lokali do zamieszkania – kierowanie osób i rodzin 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
2. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami zamieszkującymi mieszkania w celu ich usamodzielnienia 10/10% 10/10% 10/10% 10/10% 10/10%
3. Prowadzenie nadzoru technicznego 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
Realizator

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
MOPR Diagnoza potrzeb, kierowanie, wspieranie
Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn

MOPR – pracownik ds. rodzin zastępczych

Prowadzenie mieszkania, diagnoza, praca socjalna, monitoring, przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia
Urząd Miasta Przydział mieszkania chronionego o statusie socjalnym
Wydział Gospodarki Lokalowej Przeprowadzenie adaptacji lokalów/ewentualnych remontów
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba mieszkańców Noclegowni MOPR 95 109 93 101 90
  Liczba podopiecznych MOPR w Lesznie korzystających z zasobów magazynowych Noclegowni MOPR 826 863 730 229 58
  Liczba osób wyznaczonych do usamodzielnienia MOPR 45 60 56 35 53
  Liczba osób objętych indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności MOPR 37 65 56 58 49
  Liczba mieszkań chronionych 2 2 2 2 2
  Liczba osób otrzymujących przydział do mieszkania chronionego 6 6 5 10 12
Wskaźniki rezultatu:
  Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym MOPR 37 37 37 37 37
  Wparcie w rozwiązywaniu podstawowych problemów związanych z bezdomnością 135 140 130 150 155
  Usamodzielnienie osób bezdomnych MOPR 12 16 17 20 20
  Zapewnienie pomocy materialnej dla podopiecznych MOPR-u MOPR 826 716 690 128 148
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

ok. 900 000 zł

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Urząd Miasta Leszna 900 000 zł