Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

9. Organizacje pozarządowe - koordynator Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

2. Bank danych o organizacjach pozarządowych miasta Leszna, działających w obszarze pomocy społecznej

Adresaci

Organizacje pozarządowe, urzędy, instytucje społeczne, studenci oraz mieszkańcy miasta Leszna

Uzasadnienie

Wzrost liczby organizacji pozarządowych oraz wzrost zainteresowania działalnością prowadzoną przez te organizacje wśród studentów kierunków społecznych wymaga właściwego przepływu informacji stworzenia bazy danych o organizacjach pozarządowych

Opis zadania

Utworzony bank danych o organizacjach pozarządowych pracujących w obszarze pomocy społecznej zawierać będzie podstawowe informacje o danej organizacji działającej na terenie miasta Leszna, do których zaliczyć można:

– nazwa organizacji,
– dane tele-adresowe,
– osoby do kontaktu
– zakres działania,
– godziny urzędowania

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Przygotowanie formularza 3/3% 3/3% 3/3% 3/3% 3/3%
2. Rozesłanie powyższego formularza do organizacji pozarządowych 2/2% 2/2% 2/2% 2/2% 2/2%
3. Zbieranie i przetwarzanie danych od socjalnych organizacji pozarządowych 3/3% 3/3% 3/3% 3/3% 3/3%
4. Opracowanie i umieszczenie bazy na stronie internetowych MOPR oraz Urzędu Miasta Leszna 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
5. Umieszczenie na stronie internetowej formularza do pobrania przez organizacje pozarządowe 2/2% 2/2% 2/2% 2/2% 2/2%
6. Bieżąca aktualizacja 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
Realizator

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Wydział Promocji Urzędu Miasta Leszno Umieszczenie danych o organizacjach na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna
Organizacje pozarządowe Przekazywanie informacji o danych tele – adresowych, zakresu działania, godzin urzędowania oraz innych ważnych informacji dot. działania organizacji pozarządowej
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  1. Liczba organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej. MOPR 50 50 52 54 54
  2. Liczba wypełnionych formularzy. MOPR 50 50 52 54 54
Wskaźniki rezultatu:
  – łatwiejszy dostęp do informacji o organizacjach pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej MOPR 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
  – aktualność informacji o organizacjach MOPR 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

2 000,00 zł

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2 000,00 zł