Strategia rozwoju Leszna

Cel III - Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu - szef celu II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

1. Centrum handlowo - usługowe - koordynator Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

3. Tworzenie sieci jednostek okołobiznesowych dla subregionu

Adresaci

Osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą, istniejące już firmy oraz potencjalni inwestorzy.

Uzasadnienie

Bardzo ważnym czynnikiem w rozwoju lokalnych form jest oferta kierowana do nich ze strony instytucji okołobiznesowych. Bardzo ważne zatem jest aby instytucje te pozostawały ze sobą w stałym kontakcie, co pozwoli im na konsultowanie i organizowanie swoich ofert. Podniesiona przez to zostanie jakość oferowanych usług, co bezpośrednio wpłynie na lepszy rozwój przedsiębiorców do których kierowana jest ich oferta.

Opis zadania

Realizacja zadania polegać będzie na zacieśnianiu współpracy instytucji okołobiznesowych, co usprawni przepływ informacji oraz organizację i jakość oferowanych usług przedsiębiorcom.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Nawiązywanie współpracy pomiędzy instytucjami 10/10% - - - -
2. Wymiana informacji 0/10% 10/10% 10/10% 10/10% 10/10%
3. Wspólne ustalanie strategii działania dla wszystkich instytucji - 10/20% 8/10% - -
4. Monitorowanie wyników działań - 1.5/2.5% 0/2.5% 2/2.5% 1/2.5%
Realizator

Wydział Promocji i Rozwoju – Naczelnik

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Cech Rzemiosł Różnych
Powiatowy Urząd Pracy
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Sieć współpracy jednostek okołobiznesowych WPiR / LCB 1 1 1 1 1
Wskaźniki rezultatu:
  Ilość nawiązanych kontaktów WPiR 3 30 6 7 2
  Ilość wymienionych informacji WPiR / LCB - spotkania 4 10 3 1 5
  Ilość wypracowanych wniosków i założeń WPiR ekspertyzy 3 2 1 1 0
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki