Strategia rozwoju Leszna

Cel I - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego - szef celu Sekretarz Miasta Leszna

1. Nowe inwestycje - koordynator Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

2. Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Adresaci

Przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne, krajowe i zagraniczne, o różnym profilu działalności z takich branż jak: motoryzacyjna, metalowa, meblowa, maszynowa, obsługa rolnictwa, sprzęt AGD, technika medyczna, sprzęt elektroniczny, usługi wykorzystujące komunikację elektroniczną; stosujące wysokie technologie, dające trwałe, dobrze opłacone miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, otwarte na współpracę z lokalnymi lub regionalnymi partnerami, chcące współpracować z miejscowymi szkołami wyższymi

Uzasadnienie

Aby pozyskać nowe inwestycje miasto musi oferować dobrze przygotowane tereny. W związku z tym kluczowe jest uzbrojenie w infrastrukturę terenów położonych w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. Należy współpracować z sąsiednimi gminami co pozwoli na wzbogacenie oferty inwestycyjnej miasta. Poza tym interesującą ofertę inwestycyjną mogą stanowić pozostałe grunty oferowane przez miasto, mające niewielką powierzchnię i położone w różnych częściach miasta poza Strefą I.D.E.A. i VASA

Opis zadania

1.Strefa Inwestycyjna I.D.E.A. – uzbrojenie terenów po polach irygacyjnych w sieć kanalizacyjną, sieć wodociągową, sieć gazową, sieć elektryczną, sieć telekomunikacyjną, drogi wewnętrzne i drogę łączącą teren z drogą krajową nr 5; opracowanie ofert inwestycyjnych2.współpraca z sąsiednimi gminami jeżeli wyrażą zainteresowanie w celu roszerzenia oferty inwestycyjnej miasta o ich tereny (np. z gminą Lipno w zakresie terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Strefy VASA); opracowanie ofert inwestycyjnych3.Pozostałe tereny inwestycyjne – opracowywanie i aktualizacja ofert

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1) uzbrojeniu w infrastrukturę techniczną terenu strefy inwestycyjnej I.D.E.A. (obszar obejmuje tory PKP, Pola Irygacyjne, ul. Miernicza, ul.17 Stycznia):I etap projektu - drogi 37 KDz i 41 KDz - lipiec 2008 - październik 2009, II etap - drogi 34 KDI, 35 KDI, 36 KDd - 2010-2011, III etap - drogi 40 KDd, 42 KDI, 43 KDd, 44 KDd - 2012-2013 0/8% 3/10% 0/10% 0/10% -
2) zebraniu danych i wymianie informacji o terenach inwestycyjnych z sąsiednimi gminami, aktualizacji ofert inwestycyjnych, wspólnej promocji - 1/3% 1/3% 0/3% 1/3%
3) pozyskaniu danych z poszczególnych wydziałów na temat aktualnych terenów inwestycyjnych, opracowaniu ofert inwestycyjnych, zamieszczaniu ofert inwestycyjnych na stronie www.leszno.pl, bieżącej aktualizacji ofert inwestycyjnych, promocji oferty inwestycyjnej miasta. 10/10% 10/10% 9/10% 10/10% 10/10%
Realizator

Wydział Promocji i Rozwoju - Naczelnik

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Informacje dotyczące uzbrojenia terenów
Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Informacje dotyczące przeznaczenia terenu wg MPZG lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Informacja o dostępnych terenach inwestycyjnych i ich cenach
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Sporządzenie mapek poszczególnych terenów
Wydział Geodezji, Kartografii i KatastruGminy sąsiednie
Podział geodezyjny, informacja z ewidencji gruntówInformacje dotyczące terenów dostępnych dla inwestorów
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Uzbrojenie Strefy I.D.E.A.:etap I, etap II, etap III MZDiI 0 0 0 0 0
  Liczba ofert inwestycyjnych WPiR 21 32 25 22 34
  Procent uzyskanego dofinansowania na realizacje zadania WPiR 65 65 65 65 0
Wskaźniki rezultatu:
  Wielkość powierzchni udostępninej inwestorom WPiR 50.67 ha 51.73 ha 39.76 ha 38.82 ha 51.00 ha
  Powierzchnia sprzedanych terenów WPiR 1.57 ha 3.44 ha 1.48 ha 1.48 ha 0.0647 ha
  Wpływy z tytułu sprzedaży 5 407 040 7 684 300 1 219 620.00 1 567 758.00 315.650
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki