Strategia rozwoju Leszna

Cel III - Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu - szef celu II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

4. Centrum edukacyjne - koordynator Naczelnik Wydziału Edukacji

1. Wspieranie szkolnictwa wyższego

Adresaci

Szkoły wyższe, studenci.

Uzasadnienie

- wspieranie zdobywania stopnia naukowego doktora poprzez częściowe refundowanie kosztów przewodu doktorskiego


- istnieje potrzeba rozwoju szkolnictwa wyższego w środowisku lokalnym

Opis zadania

Udzielanie stypendiów naukowych, udostępnianie bazy.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Złożenie wniosku przez zainteresowanych 10/10% 10/10% 10/10% 10/10% 10/10%
2. Posiedzenie komisji stypendialnej 10/10% 10/10% 10/10% 10/10% 10/10%
Realizator

Naczelnik Wydziału Edukacji

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
- dyrektor - szkoły ponadgimnazjalne - zapoznanie z ofertą szkół wyższych oraz udostępnianie bazy
- student - szkoły wyższe - zdobywanie stopnia naukowego doktora
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Ilość/kwota udzielonych stypendiów naukowych Informacja Wydział Edukacji 4/25 520 zł 4/26 340 zł 4/27 720 zł -4 stypendia X 7.500zł =30.000 -8 stypendiów x 6.400 zl=51.200 zł
  Ilość udostępnionych pomieszczeń Informacja Wydział Edukacji 0 0 - 0 0 -0
  Przyciąganie z okolicznych miejscowości młodzież do podejmowania nauki, zdobywania stopni naukowych oraz dalszego kształcenia Informacja Wydział Edukacji 0 0 -0 60 procent uczniów w klasach I szkół ponadgimnazjalnych z okolicznych miejscowości -około 60 uczniów w klasach I szkół ponadgimnazjalnych jest z okolicznych miejscowości
Wskaźniki rezultatu:
  Pozyskanie miejsca do dalszego kształcenia młodzieży Informacja Wydział Edukacji - nie dotyczy - nie dotyczy - nie dotyczy -nie dotyczy -nie dotyczy
  Pozyskanie osób ze stopniem naukowym doktora Informacja Wydział Edukacji -4 -4 - 4 -4 -8
  Spełnienie oczekiwań społeczeństwa Informacja Wydział Edukacji -wystarczające -wystarczające - wystarczające -wystarczające -wystarczające
  Liczba osób przystępująca do zdobycia stopnia naukowego doktora Informacja Wydział Edukacji 4 -4 - 6 -6 -10
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

ok. 30 000 zł

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet Miasta 30 000 zł