Strategia rozwoju Leszna

Cel III - Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu - szef celu II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

4. Centrum edukacyjne - koordynator Naczelnik Wydziału Edukacji

2. Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych

Adresaci

Mieszkańcy Leszna i okolic.


Uczniowie i słuchacze szkół publicznych i niepublicznych z terenu Leszna i okolic.

Uzasadnienie

Pomoc materialna o charakterze socjalnym, edukacyjnym udzielana uczniom w trudnej sytuacji materialnej, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, alkoholizm, narkomania itp. a także gdy rodzina jest niepełna.

Opis zadania

- stypendium będzie udzielane w formie całkowitej lub cześciowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planów nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub pomocy rzeczowej w szczególności zakup podręczników,


- lub refundacja całkowita lub częściowa kosztów zakwaterowania w bursie, internacie, dojazdu do szkoły, posiłków, zakupu podręczników, czesnego lub innych obligatoryjnie wymaganych przez szkołę

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Otrzymanie kwoty pieniężnej na dany rok szkolny 25/25% - - - -
2. Powołanie komisji 25/25% - - - -
3. Złożenie wniosków przez uczniów wraz z załącznikami 25/25% - - - -
4. Realizacja stypendiów 25/25% - - - -
Realizator

Naczelnik Wydziału Edukacji

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Szkoły i zespoły szkół publicznych i niepublicznych


Opinia dyrektora szkoły,


Komisje stypendialne,


Rozliczanie i dokumentacja
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba/kwota udzielonych stypendiów edukacyjnych Informacja Wydział Edukacji 129 uczniów/302.500 zł -ten program na Wyrównywanie Szans Edukacyjnych został zakończony w 2009 roku. realizowane sa inne programy z zakresu pomocy materialnej -ten program na Wyrównywanie Szans Edukacyjnych został zakończony w 2009 roku. realizowane sa inne programy z zakresu pomocy materialnej -ten program Unijny zrealizowny i zakończony -ten program Unijny zrealizowany i zakończony
Wskaźniki rezultatu:
  Udział liczby uczniów pobierających stypendia w ogólnej liczbie uczniów szkół ponadgimnazjalnych Informacja Wydział Edukacji -ok. 3 procent -ten program na Wyrównywanie Szans Edukacyjnych został zakończony w 2009 roku. realizowane sa inne programy z zakresu pomocy materialnej -ten program na Wyrównywanie Szans Edukacyjnych został zakończony w 2009 roku. realizowane sa inne programy z zakresu pomocy materialnej -ten program Unijny zrealizowny i zakończony -ten program Unijny zrealizowany i zakończony
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

259 500 zł + planowano 100 000 zł

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet państwa


Europejski Fundusz Społeczny


82 911 zł + planowano 100 000 zł


176 589 zł