Strategia rozwoju Leszna

Cel III - Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu - szef celu II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

3. Centrum kulturalne - koordynator Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

2. Upowszechnianie sztuki współczesnej

Adresaci

1. Nauczyciele
2. Artyści.
3. Studenci, młodzież szkolna, dzieci

Uzasadnienie

– organizowanie wystaw na wysokim poziomie artystycznym z udziałem interesujących artystów z kraju i zagranicy
- wykreowanie miasta jako centrum kulturalnego,
- wykształcenie aktywnego odbiorcy sztuki,
- poszerzenie kregów odbiorców,
- zaspokojenie potrzeb - pomoc w realizacji programów szkolnych i ich rozszerzenia

Opis zadania

Organizacja wystaw w różnych miejscach na terenie miasta Leszna z wykorzystaniem galerii MBWA i galerii w ratuszu.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Ustalenie tytułów 1/1% 1/1% 1/1% 1/1% 1/1%
2. Powołanie kuratorów wystaw 1/1% 1/1% 1/1% 1/1% 1/1%
3. Wybór i zaproszenie artystów 1/1% 1/1% 1/1% 1/1% 1/1%
4. Przygotowanie wydawnictw 6/6% 6/6% 6/6% 6/6% 6/6%
5. Realizacja wystaw – program edukacyjny 10/10% 10/10% 10/10% 10/10% 10/10%
6. Ocena efektów 1/1% 1/1% 1/1% 1/1% 1/1%
Realizator

Dyrektor Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Miejska Biblioteka Publiczna Współpraca przy realizacji projektów w przestrzeni miasta i poza obiektami MBWA, imprezy towarzyszące
Miejski Ośrodek Kultury Współpraca przy realizacji projektów w przestrzeni miasta i poza obiektami MBWA, imprezy towarzyszące
Urząd Miasta Leszna Finansowanie, współpraca z miastami partnerskimi
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba inicjowanych projektów w zakresie prezentacji sztuki współczesnej będących wydarzeniami artystycznymi MBWA - - 3 2 3
  Liczba wykreowanych projektów o znaczeniu ponadlokalnym MBWA - - 1 3 1
  Liczba wystaw, konferencji, prelekcji, edukacji i imprez towarzayszących MBWA - - 34 29 24
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba odwiedzających dokumentacja własna-frekwencja 819 676 2041 3120 3408
  Liczba szkół - zwiedzanie grupowe dokumentacja własna-frekwencja 207 100 872 1437 1709
  Ilość przeprowadzonych prelekcji dokumentacja własna-frekwencja 11 4 30 48 49
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

150 000 zł (30 000 rocznie x5)

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
- Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych,
- Urząd Miasta Leszna,
- Fundusze pomocowe, sponsorzy
150 000 zł