Strategia rozwoju Leszna

Cel III - Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu - szef celu II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

2. Centrum sportu i rekreacji - koordynator Naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej

1. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

Adresaci

Mieszkańcy miasta Leszna i regionu zainteresowani widowiskami sportowymi i rozwojem poziomu różnych dyscyplin sportowych.

Uzasadnienie

- zapewnienie zainteresowanym możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego,
- popularyzowanie sportu wyczynowego jako nośnika zdrowia fizycznego i psychicznego,
- utrzymanie pozycji Leszna jako centrum regionu świadczącego usługi rekreacyjne.

Opis zadania

Oferowanie społeczeństwu miasta i regionu imprez sportowych w dyscyplinach uprawianych w 53 klubach leszczyńskich. Każdego roku imprezy sportowe (ok. 100) ujmowane są w kalendarzu imprez.
Rocznie odbywa się ok. 55 imprez sportowych o charakterze ponadregionalnym w następujących dyscyplinach: żużel, piłka nożna, kręgle, koszykówka, rajdy samochodowe i gogarty, pływanie, pływanie synchroniczne, boks, szermierka, jeździectwo, sporty walki, tenis ziemny, strzelectwo, szybownictwo, baloniarstwo, modelarstwo lotnicze i szkutnicze, akrobatyka sportowa, żeglarstwo, speedrower.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- organizacja, współorganizacja, udzielanie pomocy i wspieranie imprez sportowych oraz dyscyplin uprawianych w Leszna oferowanych społeczeństwu miasta.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Zebranie informacji o przyznaniu Lesznu organizacji imprez sportowych ponadregionalnych 4/4% 4/4% 4/4% 4/4% 4/4%
2. Uwzględnienie przyznanych imprez w miejskim kalendarzu imprez sportowych 6/6% 6/6% 6/6% 6/6% 6/6%
3. Udzielenie pomocy finansowej i organizacyjnej bezpośrednim organizatorom 4/4% 4/4% 4/4% 4/4% 4/4%
4. Przygotowanie i zabezpieczenie obiektów sportowych do imprez ponadregionalnych 6/6% 6/6% 6/6% 6/6% 6/6%
Realizator

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej - Naczelnik Zbigniew Białas

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe organizacje i inne podmioty:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- 62 stowarzyszenia kultury fizycznej zarejestrowane w Lesznie
- pomoc finansowa kierowana na działalność sportową,

- współorganizacja imprez, udostępnianie sal sportowych, boisk i urządzeń sportowych,
- pomoc w organizacji imprez w dyscyplinach sportowych uprawianych w klubach leszczyńskich
Urząd Miasta Leszna - dofinansowanie zadań
- opłacanie sal sportowych, boisk i urządzeń
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba zorganizowanych imprez o charakterze ponadregionalnym dokumentacja WKiKF 41 41 44 49 45
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba zawodników i widzów biorących udział w imprezie dokumentacja WKiKF 152 000 140 000 155 000 156 000 150 000
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

6 750 000 zł

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet kultury fizycznej miasta – wydatki Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej 300 000 rocznie x 5 lat = 1 500 000 zł
Budżety miejskich stowarzyszeń kultury fizycznej
środki miasta - MOSiR
1 000 000 rocznie x 5 = 5 000 000 zł
50 000 rocznie x 5 = 250 000 zł