Strategia rozwoju Leszna

Cel III - Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu - szef celu II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

2. Centrum sportu i rekreacji - koordynator Naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej

2. Wspieranie rozwoju turystyki w rejonie Leszna

Adresaci

turyści oraz podmioty gospodarcze bazujące na rozwoju turystyki w regionie.

Uzasadnienie

Stworzenie lepszych warunków dla rozwoju i promocji turystyki w Lesznie oraz regionie spowoduje
przyjazd większej liczby turystów, którzy wydając pieniądze na usługi turystyczne będą rozwijać gospodarczo region.

Opis zadania

powołane Stowarzyszenie Organizacja Turystyczna Leszno-Region zgodnie ze swoim statutem ma do realizacji następujące zadania:
- promocja regionu Leszna w oparciu o przyjętą strategię promocji,
- prowadzenie Informacji Turystycznej,
- aktywizacja turystyczna regionu,
- pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju i promocji turystyki w regionie,
- integrowanie działalności samorządów i branży turystycznej,
- organizacja dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Realizacja zadań przyjętych w strategii rozwoju turystyki w regionie Leszna 8/8% 8/8% 8/8% 8/8% 8/8%
2. Udział w targach turystycznych 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
3. Organizacja imprez turystycznych 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
4. Przygotowywanie i druk wydawnictw promujących walory turystyczne Leszna i regionu 2/2% 2/2% 2/2% 2/2% 2/2%
Realizator

Organizacja Turystyczna Leszno-Region

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Informacja Turystyczna i gminy w powiecie leszczyńskim - obsługa turystów,
- przygotowywanie danych do strategii rozwoju turystyki w regionie,
- badania marketingowe,
- udział w targach turystycznych,
- organizacja imprez turystycznych.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna - tworzenie dla całej Wielkopolski inicjatyw turystycznych oraz wspólnego stoiska na targach turystycznych,
MOK, WKiKF przekazywanie informacji, współpraca przy organizacji imprez
Branża turystyczna przekazywanie informacji, współpraca przy organizacji imprez
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Ilość zorganizowanych imprez Sprawozdanie roczne 8 8 8 8 8
  Liczba akcji promocyjnych Sprawozdanie roczne 7 7 9 9 9
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba osób uczestniczących w organizowanych imprezach, akcjach promocyjnych Sprawozdanie roczne 45000 46 000 25 000 30 000 94 066
  Ilość pozyskanych środków finansowych na rozwój turystyki Sprawozdanie roczne 5 000 7 200 1 820 362 6 000 6 543.60
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
- składki członkowskie,
- darowizny, dotacje, subwencje, fundusze pomocowe, dobrowolne wpłaty,

- sprzedaż towarów i usług świadczonych w zakresie turystyki.