Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

5. Czas wolny - koordynator Naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej

6. Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej o znaczeniu lokalnym

Adresaci

Mieszkańcy Leszna i okolic

Uzasadnienie

Zwiększenie ilości obiektów sportowych umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych obiektach sportowych na terenie miasta Leszna, które będą udostępnione mieszkańcom nieodpłatnie

Opis zadania

Budowa kompleksów boisk w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Górowskiej, ul. Prusa, ul. Łowieckiej oraz Grota Roweckiego.Budowa sali sportowej SP 9 przy ul. Szczepanowskiego

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
Przetarg z wyłonieniem wykonawcy 15/15% - - - -
Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej 24/24% 6/6% - - -
Wykonywanie zadań wg dokumentacji 44/44% 11/11% - - -
Realizator

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki Dofinansowanie inwestycji
MOSiR Prowadzenie inwestycji
Wydział Edukacji Koordynowanie i wspolfinasowanie budowy Orlika przy ul. Prusa
MZDiI Prowadzenie inwestycji
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Orlik przy ul. Górowskiej 1 0 0 0 0
  Orlik przy ul. Prusa 1 0 0 0 0
  Orlik przy ul. Łowieckiej 1 0 0 0 0
  Sala sportowa przy Szczepanowskiego 1 0 0 0 0
  Orlik przy Grota Roweckiego 0 1 0 0 0
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba osób korzystających z boisk 500 700 900 980 -
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki