Strategia rozwoju Leszna

Cel III - Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu - szef celu II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

1. Centrum handlowo - usługowe - koordynator Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

4. Świadczenie usług komunalnych o znaczeniu ponadlokalnym

Adresaci

Mieszkańcy Leszna i Gmin Subregionu Leszczyńskiego

Uzasadnienie

Ochrona środowiska i zasobów wodnych.

Opis zadania

a) Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie subregionu , likwidacja zbiorników bezodpływowych, przyjęcie i oczyszczenie ścieków.

b) Budowa systemu gospodarki odpadami w Lesznie i subregionie leszczyńskim obejmująca:

1. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani z obiektami towarzyszącymi-stacje przeładunkowe i kompostownie odpadów zielonych (ZADANIE 1)

2. Rekultywacja 13 składowisk odpadów o łącznej powierzchni ok. 30 ha (ZADANIE 2)

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie subregionu , likwidacja zbiorników bezodpływowych, przyjęcie i oczyszczenie ścieków 20/20% 20/20% 0/10% - -
2. Budowa systemu gospodarki odpadami 0/30% 0/20% - - -
Realizator

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
MPWiK eksploatacja sieci wynikających

z programu,

realizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta Leszna,

przyjęcie i oczyszczanie ścieków.

Urzędy Gmin realizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej na terenie poszczególnych gmin.
Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) Jan Wojciechowski
UMiG j.s.t., beneficjenci projektu Pomoc w realizacji projektu
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Przyrost długości sieci kanalizacyjnej. MPWiK 1.4 km 1.45 km 4.32 km 1.62 km 2.62km
  Przyrost ilości podłączeń MPWiK 192 szt 158 szt 172 szt 140 szt 121 szt.
  Liczba zlikwidowanych zbiorników MPWiK 15 11 7 8 3 szt.
  Wzrost sprzedaży ścieków do MPWiK MPWiK 6560.6 zł 5645.75 zł 6478.42 zł 32371 zł 35925zł
  Wyposażenie w nowe elementy infrastruktury w dziedzinie gospodarki. 0 0 0 0 0
  Liczba zrekultywowanych składowisk odpadów na terenie subregionu leszczyńskiego. MZO 11 2 0 0 0
  Odzysk odpadów budowlanych (w Mg) MZO 0 658.02 1950.46 2034.64 1865.47
Wskaźniki rezultatu:
  Przyrost ilości prawidłowo oczyszczonych ścieków. MPWiK 1632 m3 1345 m3 1462 m3 7072 m3 7301m3
  Przyrost wielkości ładunku zanieczyszczeń które nie trafią do środowiska MPWiK 34 kgO2/d 27.9 kgO2/d 30 kgO2/d 25.2 kgO2/d 21.78kg02/d
  Spełnienie dyrektyw unijnych w zakresie gospodarki odpadami WGK tak tak tak tak tak
  Ilość odzyskanych odpadów opakowaniowych (w Mg). MZO 1986.28 ton 884.02 ton 1250.15 1370.46 2440.69
  Objęcie systemem gospodarki odpadami 100% mieszkańców subregionu. MZO 93 93 90 tak tak
  Redukcja odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko. MZO nie tak tak tak tak
  Ilość odpadów wielkogabarytowych (w Mg). MZO 44.8 ton 36.90 ton 81.53 87.40 116.24
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

a) 125 401 tys. zł.

b) Zadanie 1: 63 598 000

Zadanie 2: 38 042 000

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
a) Środki MPWiK, środki Urzędu Miasta Leszna,

budżety Gmin, środki UE, WFOŚiGW,

Fundusz Spójności

b) Zadanie1:

Środki MZO Sp. z oo.

Dotacje z Funduszu Spójności: 43 797 000

Kredyty i pożyczki preferencyjne 12 816 000

W tym m. Leszno ok. 1 550 000

Dokapitalizowanie Spółki przez udziałowców

b) Zadanie 2:

Miasto Leszno i gminy biorące udział w projekcie.

Dotacje z Funduszu Spójności : 31 182 000

Środki własne gmin ok. 4 910 000

W tym m. Leszno ok. 1 950 000