Strategia rozwoju Leszna

Cel III - Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu - szef celu II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

1. Centrum handlowo - usługowe - koordynator Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

5. Podnoszenie standardu świadczenia usług ponadregionalnego transportu zbiorowego (PKS, PKP)

Adresaci

Uzasadnienie

Opis zadania

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2006 2007 2008 2009 2010
- - - - -
Realizator

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło
Wskaźniki produktu:
  Brak
Wskaźniki rezultatu:
  Brak
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki