Strategia rozwoju Leszna

Cel I - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego - szef celu Sekretarz Miasta Leszna

2. Praca - koordynator Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

6. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Adresaci

Bezrobotne lub poszukujące pracy osoby niepełnosprawne

Uzasadnienie

Realizacja ustawowego zadania własnego powiatu. Wsparcie osób niepełnosprawnych w usamodzielnieniu się i rehabilitacja poprzez pracę.

Opis zadania

Udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Refundacja stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 8/8% 9/8% 8/8% 8/8% 10/8%
2. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu 4/4% 0/4% 4/4% 2/4% 1/4%
3. Udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych 8/8% 4/8% 3/8% 3/8% 4/8%
Realizator

Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Powiatowy Urząd Pracy Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zadania informacyjne.
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba osób korzystających z dotacji BA 10 5 3 4 4
  Kwota dotacji BA 202 500 87000 70000 138000 110000
  Liczba utworzonych zrefundowanych stanowisk BA 12 14 10 13 10
  Liczba osób korzystających ze stażu BA 1 0 3 1 1
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba usamodzielnionych osób niepełnosprawnych BA 23 19 16 17 14
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki