Strategia rozwoju Leszna

Cel I - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego - szef celu Sekretarz Miasta Leszna

2. Praca - koordynator Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

4. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

Adresaci

Osoby długotrwale bezrobotne

Uzasadnienie

* Ograniczanie zjawiska bezrobocia wśród osób długotrwale bezrobotnych
* Przeciwdziałanie pauperyzacji społeczności lokalnej i przeciwdziałanie patologii społecznej
* Stwarzanie warunków do zwiększania zatrudnialności i rozwoju przedsiębiorczości

Opis zadania

Projekt zakłada objęcie aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych posiadających status osoby bezrobotnej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie. Czas realizacji - w rocznych cyklach - od 2005 r. – 2010 r. W ramach projektu aktywnymi formami – wspartymi środkami przede wszystkim EFS – objętych zostanie rocznie 80 osób bez względu na płeć, poziom i typ wykształcenia.
Z uwagi na upływ czasu, okres trwania poszczególnych form aktywizowania bezrobotnych będzie ewentualnie ulegał skróceniu, tak aby cały roczny program zakończył się 31 maja roku następnego.

Kwoty refundacji dostosowane będą do możliwości PUP i powinny stanowić element zwiększający atrakcyjność form oferowanych przez urząd pracy oraz zachęcający pracodawców do zatrudniania

osób bezrobotnych. Projekt zakłada m.in.: kierowanie do prac interwencyjnych, miejsca przygotowania zawodowego w celu nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania pracy na konkretnym stanowisku; osoby bezrobotne będą mogły uzyskać też jednorazowe dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dążąc do zwiększenia atrakcyjności osób bezrobotnych na rynku pracy będą oni kierowani także na szkolenia.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Pozyskiwanie środków 9.5/9.5% 10.5/10.5% 10.5/10.5% 10.5/10.5% 10.5/10.5%
2. Ogłoszenie ofert dla bezrobotnych i pracodawców jako m.in. organizatorów subsydiowanego zatrudnienia 1/1% 1/1% 1/1% 1.5/1.5% 1.5/1.5%
3. Wybór partnerów – z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy (w tym instytucji szkolących) 2/2% 2.5/2.5% 2/2% 2.5/2.5% 2/2%
5. Monitoring programu 1.5/1.5% 1.5/1.5% 2/2% 2/2% 2/2%
6. Badanie efektów, ocena programu 1/1% 1/1% 1/1% 1/1% 1/1%
Realizator

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie - Dyrektor

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Pracodawcy zakwalifikowani do uczestnictwa w zadaniu (kryteria wyboru podmiotów w poszczególnych latach odzwierciedlać będą potrzeby rynku pracy) Zatrudnianie skierowanych przez PUP bezrobotnych, przestrzeganie zasady legalnego zatrudnienia
Instytucje szkolące wyłonione w drodze przetargów Organizowanie szkoleń dla bezrobotnych oraz podnoszenie jakości programów i dostosowywanie rodzajów szkoleń (również terminów) do wymagań PUP i pracodawców.
Instytucje zrzeszające pracodawców
Lokalne mass media:

„Głos Wielkopolski”

„Gazeta Poznańska”

„Panorama Leszczyńska”

Radio „Elka”
Propagowanie projektu wsród społeczności lokalnej
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba zaktywizowanych osób bezrobotnych będących beneficjentami ostatecznymi danego programu PUP Leszno 155 279 100 209 196
  Liczba utworzonych podmiotów gospodarczych z tytułu podjęcia przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej PUP Leszno 19 23 20 27 24
Wskaźniki rezultatu:
  stopa ponownego zatrudnienia dla programu PUP 0.19 0.37 0.61 0.48 0.66
  podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 40 osób bezrobotnych aktywizowanych przez PUP PUP 71 153 176 148 180
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Ministerstwo Gospodarki i Pracy

· Fundusz Pracy
Europejski Fundusz Społeczny
2.790.000 PLN (2009 – 2013)
Budżet Miasta 0