Strategia rozwoju Leszna

Cel I - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego - szef celu Sekretarz Miasta Leszna

2. Praca - koordynator Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

5. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

Adresaci

Bezrobotne kobiety bierne zawodowo

Kobiety powracające na rynek pracy po długiej nieobecności

Kobiety o niskich kwalifikacjach

Uzasadnienie

· Ograniczanie zjawiska bezrobocia wsród bezrobotnych kobiet

· Przeciwdziałanie pauperyzacji społeczności lokalnej i przeciwdziałanie patologii społecznej

· Stwarzanie warunków do zwiększania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości

Opis zadania

Projekt zakłada objęcie aktywizacją kobiet bezrobotnych, posiadających status osoby bezrobotnej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie. Czas realizacji - w rocznych cyklach - od 2005 r. – 2010 r. W ramach projektu aktywnymi formami – wspartymi środkami przede wszystkim EFS – objętych zostanie ok. 300 osób. Z uwagi na upływ czasu, okres trwania poszczególnych form aktywizowania bezrobotnych będzie ewentualnie ulegał skróceniu, tak aby cały roczny program zakończył się 31 maja roku następnego. Kwoty refundacji dostosowane będą do możliwości PUP i powinny stanowić element zwiększający atrakcyjność form oferowanych przez urząd pracy oraz zachęcający pracodawców do zatrudniania osób bezrobotnych. Projekt zakłada m.in.: kierowanie do prac interwencyjnych, na staż pracy lub miejsce przygotowania zawodowego w celu nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania pracy na konkretnym stanowisku; kobiety bezrobotne będą mogły uzyskać też jednorazowe dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dążąc do zwiększenia atrakcyjności osób bezrobotnych na rynku pracy będą oni kierowani także na szkolenia.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Pozyskiwanie środków 9.5/9.5% 10/10% 10/10% 10.5/10.5% 10.5/10.5%
2. Ogłoszenie ofert dla bezrobotnych i pracodawców jako m.in. organizatorów subsydiowanego zatrudnienia 1/1% 1/1% 1.5/1.5% 1.5/1.5% 1/1%
3. Wybór partnerów – z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy (w tym instytucji szkolących) 2/2% 2/2% 2/2% 2.5/2.5% 2/2%
4. Dobór beneficjentów ostatecznych do poszczególnych programów 3/3% 4/4% 3.5/3.5% 3.5/3.5% 3.5/3.5%
5. Monitoring programu 1.5/1.5% 2/2% 2/2% 2.5/2.5% 2.5/2.5%
6. Badanie efektów, ocena programu 1/1% 1/1% 1/1% 1/1% 1/1%
Realizator

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie - Dyrektor

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Pracodawcy zakwalifikowani do uczestnictwa w zadaniu

(kryteria wyboru podmiotów w poszczególnych latach odzwierciedlać będą potrzeby rynku pracy)
Zatrudnianie skierowanych przez PUP bezrobotnych, przestrzeganie zasad legalnego zatrudnienia
Instytucje szkolące wyłonione w drodze przetargów Organizowanie szkoleń dla bezrobotnych oraz podnoszenie jakości programów i dostosowywanie rodzajów szkoleń (również terminów) do wymagań PUP i pracodawców.
Instytucje zrzeszające pracodawców Propagowanie programu, doradztwo
Lokalne mass media:

„Głos Wielkopolski”

„Gazeta Poznańska”

„Panorama Leszczyńska”

Radio „Elka”
Propagowanie projektu wsród społeczności lokalnej
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba zaktywizowanych osób bezrobotnych będących beneficjentami ostatecznymi danego programu PUP 509 635 219 284 304
  Liczba utworzonych podmiotów gospodarczych z tytułu podjęcia przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej PUP 76 70 31 27 42
Wskaźniki rezultatu:
  Stopa ponownego zatrudnienia dla programu na poziomie PUP 0.42 0.52 0.64 0.56 0.71
  Podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 120 osób bezrobotnych aktywizowanych przez PUP PUP 392 441 460 404 447
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Ministerstwo Gospodarki i Pracy

· Fundusz Pracy

· Europejski Fundusz Społeczny
12.600.000 PLN (2009 – 2013)
Budżet Miasta 0