Strategia rozwoju Leszna

Cel I - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego - szef celu Sekretarz Miasta Leszna

3. Innowacyjna lokalna gospodarka - koordynator Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

1. Współpraca w ramach „potrójnej spirali (administracja, szkoły wyższe, biznes)

Adresaci

Osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa już istniejące, szkoły wyższe, instytucje otoczenia biznesu.

Uzasadnienie

Istotnym problemem w mieście jest brak partnerstwa między instytucjami wspierającymi biznes, przedsiębiorstwami i szkołami wyższymi. Dlatego też, Leszno uczestniczy w projekcie RUnUP, którego celem jest m.in. wzmocnienie współpracy w ramach potrójnej spirali w celu polepszenia wiedzy i transferu technologii, stworzenia odpowiednich warunków do stymulowania działalności gospodarczej opartej na wiedzy i maksymalizacja potencjału ekonomicznego, innowacyjnego i przedsiębiorczości w mieście.

Opis zadania

Potencjalne działania w ramach projektu: programy szkoleniowe dla członków LGW w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, wymiana pracowników między różnymi sektorami i staże w ramach „leszczyńskiej” LGW, wizyty studyjne celem poznania najlepszych praktyk u wybranych partnerów zagranicznych projektu, opracowanie studium przypadku jako przykładu tzw. dobrej praktyki, badanie lokalnej gospodarki i wypracowanie polityki działań na rzecz wzrostu przedsiębiorczości i innowacyjności w Lesznie, przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników o wysokich kwalifikacjach poprzez rozbudowę infrastruktury w celu rozwijania gospodarki opartej na wiedzy.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Diagnoza stanu obecnego gospodarki w Lesznie 15/15% - - - -
2. Utworzenie Lokalnej Grupy Wsparcia. 15/15% - - - -
3. Wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się poprzez programy szkoleniowe dla członków LGW, wymianę pracowników między różnymi sektorami, staże w ramach leszczyńskiej LGW, wizyty studyjne, warsztaty tematyczne i konferencje. 15/15% 15/15% 10/10% - -
4. Wypracowanie Lokalnego Planu Działań. 4/10% 2/10% 10/10% - -
Realizator

Wydział Promocji i Rozwoju – Naczelnik

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wymiana informacji, uczestnictwo w programach szkoleniowych
Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania Wymiana informacji, uczestnictwo w programach szkoleniowych
Wyższa Szkoła Humanistyczna Wymiana informacji, uczestnictwo w programach szkoleniowych
Poznański Park Naukowo -Technologiczny Wymiana informacji, uczestnictwo w programach szkoleniowych
Centrum Innowacji i Transferu TechnologiiRegionalna Izba Przemysłowo Handlowa
Wymiana informacji, uczestnictwo w programach szkoleniowych
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Lokalna Grupa Wsparcia WPiR 1 1 1 0 0
  Lokalny Plan Działań WPiR 0 0 1 0 0
Wskaźniki rezultatu:
  Nowe kierunki na uczelniach wyższych WPiR- szkoły wyższe 0 1 2 1 1
  Nowe gałęzie przemysłu WPiR 0 0 0 0 0
  Zwiększenie współpracy z instytucjami regionalnymi WPiR 1 1 1 1 1
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Z budżetu projektu:

Program Urbact 80%

Miasto Leszno 20%