Strategia rozwoju Leszna

Cel I - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego - szef celu Sekretarz Miasta Leszna

3. Innowacyjna lokalna gospodarka - koordynator Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

5. Podnoszenie innowacyjności lokalnych firm

Adresaci

Leszczyńskie przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw kluczowych dla rozwoju Miasta Leszna branż (metalowo – maszynowej, budowlanej oraz rolno – spożywczej).

Uzasadnienie

Miasto Leszno popiera rozwój przedsiębiorczości i nowe inwestycje szczególnie o charakterze innowacyjnym.

Opis zadania

Celem zadania jest zachęcenie przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji w zakresie zarówno rozwiązań technologicznych jak i zarządczych. Niezbędne w tym celu jest wspólne działanie o charakterze klastrowym szczególnie w kluczowych branżach.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Ustalenie możliwości i potrzeb w poszczególnych branżach 10/10% 10/10% - - -
2. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej dla MŚP 2/2% 2/2% 2/2% 2/2% 2/2%
3. Określenie kosztów utworzenia i prowadzenia sieci - 10/10% - - -
4. Zbieranie informacji nt. działalności podobnych sieci 0/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
5. Opracowanie koncepcji współpracy między firmami, IOB, oraz szkołami - 15/15% 8/10% 8/10% -
Realizator

Wydział Promocji i Rozwoju – Naczelnik

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Analiza potrzeb poszczególnych branż 3 3 2 0 0
  Liczba koncepcji współpracy - 2 2 2 2
Wskaźniki rezultatu:
  Ilość firm współpracujących w ramach sieci LCB (klaster spożywczy) WPiR (klaster budowlany) - 12 38 62 68
  Ilość informacji przekazanych firmom LCB (klaster spożywczy) WPiR (klaster budowlany) 159 20 - 270 280
  Ilość spotkań z przedsiębiorcami LCB (klaster spożywczy) WPiR (klaster budowlany) - 4 40 44 38
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet miasta