Strategia rozwoju Leszna

Cel I - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego - szef celu Sekretarz Miasta Leszna

3. Innowacyjna lokalna gospodarka - koordynator Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

3. Stworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości

Adresaci

Osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą oraz istniejące już firmy w szczególności stosujące innowacyjne technologie.

Uzasadnienie

Miasto Leszno popiera rozwój przedsiębiorczości i nowe inwestycje. Stworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości dałoby szansę tym przedsiębiorcom, którzy mają innowacyjne pomysły, jednak nie posiadają dostatecznych środków na zapewnienie infrastruktury. W wyniku działania Inkubatora, powstanie kilka firm, które dzięki innowacjom mogą przyczynić się do ożywienia gospodarczego, aktywizacji zawodowej społeczności lokalnej, wzrostu konkurencyjności firm i poprawy atrakcyjności Miasta. Utworzenie odpowiednio dobranego pakietu usług, dostępnych w jednym miejscu zw. z budową Inkubatora w Lesznie stanowi nową inicjatywę, której celem jest podniesienie konkurencyjności firm w subregionie leszczyńskim. Większość zaoferowanych usług będzie nowa w kontekście realizowanej inwestycji.

Opis zadania

Realizacja projektu polega na utworzeniu Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. Głównym zadaniem Inkubatora będzie wspieranie nowoutworzonych i rozwijających się innowacyjnych firm. Będzie on świadczył kompleksowe usługi przedsiębiorstwom o dużym potencjale rozwoju na każdym etapie działalności: od idei do samodzielnej ekspansji rynkowej. Projekt skierowany jest do osób, zamierzających założyć lub prowadzących własną firmę. Preferowane będą przedsiębiorstwa typu start-up założone przez studentów, absolwentów uczelni, a także naukowców pragnących skomercjalizować działalność. W Inkubatorze dostępne będą pomieszczenia biurowe, produkcyjne i magazynowe pod wynajem dla mikro i MSP na preferencyjnych warunkach w początkowej fazie ich rozwoju. Będą oni mieli możliwość skorzystania z wachlarza usług świadczonych przez wyspecjalizowaną kadrę

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Zlecenie opracowania "Analiza możliwości, potencjału i zapotrzebowania na utworzenie inkubatora w Lesznie" 2/2% - - - -
2. Przygotowanie projektu - 20/20% - - -
3. Aplikacja o środki unijne - 20/20% - - -
4. Budowa budynku Inkubatora wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury technicznej - - 20/20% - -
5. Otwarcie Inkubatora Przedsiębiorczości - - - 20/20% -
6. Prowadzenie działalności Inkubatora - - - 8/8% 10/10%
Realizator

WPiR -naczelnik

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Nadzór nad pracami budowlanymi
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Analiza możliwości, potencjału i zapotrzebowania na utworzenie inkubatora w Lesznie WPiR 3 0 0 0 0
  Powierzchnia powstałego Inkubatora Przedsiębiorczości WPiR 3245.8 m² 0 0 3245.8 bez zmian 3245.8
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba utworzonych w Inkubatorze firm WPiR/LCB 0 0 0 26 ( w tym nowo powstałych 15) 27 ( w tym nowopowstałych 7)
  Liczba utworzonych miejsc pracy WPiR/LCB 0 0 0 60 82
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet miasta
Fundusze unijne