Strategia rozwoju Leszna

Cel I - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego - szef celu Sekretarz Miasta Leszna

1. Nowe inwestycje - koordynator Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

5. Centrum Obsługi Biznesu

Adresaci

Przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne, krajowe i zagraniczne, o różnym profilu działalności, stosujące wysokie technologie, przyjazne środowisku, chcące poszerzyć bądź przenieść swoją produkcję do Leszna.

Uzasadnienie

Miasto Leszno intensywnie poszukuje nowych inwestorów. W celu ich przyciągnięcia powinno dysponować instrumentem, który będzie świadczył kompleksowe usługi, udzielał wymaganych przez inwestora informacji i pozwalał załatwić wszystkie formalności w jednym miejscu (one stop shop), co ułatwi załatwianie formalności oraz zapewni potencjalnego inwestora o przychylności środowiska dla nowych inwestycji. Centrum służyłoby także obsłudze przedsiębiorstw istniejących w Lesznie.

Opis zadania

Stworzenie punktu Obsługi Biznesu działającego na zasadzie one stop shop, w którym inwestor uzyska informacje o możliwościach inwestycyjnych, a także będzie mógł załatwić wszystkie formalności.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1.Rozpoznanie działania one stop shop dla inwestorów w innych gminach/miastach 2/2% 1/2% 1/2% 0/2% 0/2%
2. Powołanie zespołu ds. obsługi inwestorów 0/1% 1/1% 1/1% 1/1% 0/1%
3. Wyznaczenie opiekuna inwestora z Wydziału Promocji i Rozwoju 3/3% 3/3% 3/3% 3/3% 0/3%
4. Opracowanie procedury dla działań obejmujących kontakty z inwestorami 3/3% - - - -
5. Koordynowanie działań wszystkich komórek administracyjnych związanych z obsługa inwestora (MZDiI, WGN, WGKiK, WAPPi B, MODGiK) 3/3% 4/4% 4/4% 4/4% 0/4%
6. Przyjmowanie zapytań inwestorów i przedsiębiorców oraz pomoc w załatwieniu formalności 5/5% 6/6% 6/6% 6/6% 0/6%
7. Współpraca z organizacjami zewnętrznymi w dziedzinie oferowania usług dla inwestorów i przedsiębiorców 3/3% 3/4% 4/4% 2/4% 0/4%
Realizator

Wydział Promocji i Rozwoju - Naczelnik

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Informacja o dostępnych terenach inwestycyjnych, ich cenach i zasadach nabycia
Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Informacja o przeznaczeniu terenu. Pozwolenie na budowę
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Podział geodezyjny, informacje z ewidencji gruntów
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Informacja o infrastrukturze
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Sporządzenie mapek poszczególnych terenów
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Centrum Obsługi Biznesu Wydział Promocji i Rozwoju 0 1 1 1 1
Wskaźniki rezultatu:
  ilość obsłużonych zapytań inwestorów Wydział Promocji i Rozwoju 0 6 16 7 16
  wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży gruntów Wydział Gospodarki Nieruchomościami 0 7 684 300.00 1 219 620.00 1 567 758.00 315 650.00
  Powierzchnia sprzedanych terenów Wydział Gospodarki Nieruchomościami 0 3.43 ha 1.48 ha 1.49 ha 0.0647 ha
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki