Strategia rozwoju Leszna

Cel I - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego - szef celu Sekretarz Miasta Leszna

1. Nowe inwestycje - koordynator Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

1. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego

Adresaci

Użytkownicy dróg

Uzasadnienie

Poprawa dostępności do Leszna z różnych kierunków

Opis zadania

1. Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej, nr 323 w granicach miasta Leszna
3. Budowa drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Osiecką

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
Zadanie 1 Etap I - skrzyżowanie z ul. Fabryczną - budowa ronda, - - - 10/10% -
Zadanie 1 Etap II od ul. Fabrycznej do ul. Kąkolewskiej - - 10/10% - -
Zadanie 1 Etap III - od ul. Kąkolewskiej - - 5/5% 5/5% -
Zadanie 1 Etap IV - od ul. Okrężnej do granic - - - 10/10% -
Zadanie 2 Etap I - ul. Okrężna Al. Konstytucji 3 Maja do Ronda Sybiraków, - 10/10% - - -
Zadanie 2 Etap II - ul. Okrężna od Ronda - 10/10% - - -
Zadanie 2 Etap III ul. Leśna do ul. 1 Maja - 7.5/7.5% 2.5/2.5% - -
Zadanie 2 Etap IV - ul. 1Maja od torów PKP - - 10/10% - -
Zadanie 2 Etap V - ul. Górowska od Rynku - - 10/10% - -
Zadanie 3 Etap I - Budowa drogi zbiorczej o nawierzchni dostosowanej do przenoszenia obciążeń 115kN/oś w celu przeniesienia ruchu tranzytowego - 10/10% - - -
Realizator

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Zadanie1 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Dofinansowanie
Zadanie2 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Dofinansowanie
Zadanie3 Urząd Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego Dofinansowanie
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Przebudowana droga nr 5 - etapy ( w m) MZDiI 0 0 - ok. 1.000 ok. 3.000
  Przebudowana droga nr 323 - etapy (w m) MZDiI 0 1.255 2.474 - -
  Droga łącząca Al. Konstytucji 3 maja z ul. Osiecką (w m) MZDiI 0 1.131 - - -
Wskaźniki rezultatu:
  Czas skrócenia przejazdu 0 23 sek. (zad. 2) - - -
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki