Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

2. Zdrowe społeczeństwo - koordynator Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

1. Promocja i profilaktyka prozdrowotna

Adresaci

Mieszkancy miasta Leszna.

Uzasadnienie

Realizacja działań z zakresu profilaktyki chorób i popularyzacji zachowań prozdrowotnych jest uzupełniającą ofertą Narodowego Funduszu Zdrowia.Promocja i profilaktyka zdrowotna zmniejszy liczbę zachorowań, poprawi stan zdrowia mieszkanców, zmniejszy wskaźnik umieralności, wpłynie na prozdrowotny styl życia mieszkanców.

Opis zadania

Podejmowanie i wspieranie działań prozdrowotnych ukierunkowanych na dzieci i młodzież szkolną, realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Sprawdzenie oferty Narodowego Funduszu Zdrowia 3/3% 3/3% 3/3% 3/3% 3/3%
2. Inicjowanie 1/1% 1/1% 1/1% 1/1% 1/1%
3. Wybór programu 4/4% 1/1% 1/1% 1/1% 1/1%
4. Ogłoszenie konkursu, ocena i wybór oferenta 4/4% 4/4% 4/4% 4/4% 4/4%
5. Kontrola 4/4% 4/4% 4/4% 4/4% 4/4%
6. Finansowanie programów 4/4% 4/4% 4/4% 4/4% 4/4%
Realizator

Wydział Spraw Obywatelskich – Naczelnik

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Wojewódzki Szpital Zespolony realizator programu
Placówki służby zdrowia realizator programu
Stowarzyszenia realizator programu
Firmy farmaceutyczne realizator programu
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  liczba zrealizowanych programów Wydział Spraw Obywatelskich UM Leszno 4 4 6 4 6
  liczba osób uczestniczących w zrealizowanych programach realizatorzy programów 9 138 6946 ok 8006 7918
Wskaźniki rezultatu:
  liczba skierowań do badań specjalistycznych realizatorzy programów 201 26 - 21 39
  liczba wykonanych badań realizatorzy programów 502 580 - 286 713
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

140 tys. zł rocznie

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet Miasta Leszna 140 tys. zł rocznie