Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

2. Zdrowe społeczeństwo - koordynator Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

2. Zintegrowany system ratownictwa medycznego

Adresaci

Mieszkańcy miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego

Uzasadnienie

Niezwłoczne udzielenie fachowej pomocy przedszpitalnej w stanie zagrożenia życia minimalizuje jego utratę

Opis zadania

Jednoczesne powiadomienie trzech służb ratunkowych (WSzZ, Straż Pożarna i Policja)

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Finansowanie szkoleń strażaków z zakresu ratownictwa medycznego 10/10% 10/10% 10/10% 10/10% 10/10%
3. Współudział w finansowaniu zakupu sprzętu diagnostycznego i ratowniczego 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
4. Współudział w modernizacji bazy technicznej 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
Realizator

Wydział Spraw Obywatelskich – Naczelnik

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
WSzZ Udzielanie pomocy medycznej
KM PSP Udzielanie pomocy medycznej i technicznej
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Sprawnie funkcjonujący zintegrowany system WSzZ Leszno, KM PSP Leszno, zintegrowany system ratownictwa medycznego funkcjonuje poprawnie w ramach ustalonych zadań zintegrowany system ratownictwa medycznego funkcjonuje poprawnie w ramach ustalonych zadań zintegrowany system ratownictwa medycznego funkcjonuje poprawnie w ramach ustalonych zadań zintegrowany system ratownictwa medycznego funkcjonuje poprawnie w ramach ustalonych zadań zintegrowany system ratownictwa medycznego funkcjonuje poprawnie w ramach ustalonych zadań
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba interwencji- wyjazdów pogotowia ratunkowego do zachorowań i wypadków WSzZ Leszno - do zachorowań: 7577. do wypadków: 1179 - do zachorowań: 7097. do wypadków: 1306 -do zachorowań - - do zachorowań: 6996. do wypadków: 1448
  Liczba interwencji z zakresu ratownictwa medycznego KM PSP Leszno -6 6 - 12 20
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Urząd Miasta Leszna ok. 10 tys. zł rocznie