Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

2. Zdrowe społeczeństwo - koordynator Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

4. Wsparcie osób niepełnosprawnych w Lesznie

Adresaci

Osoby niepełnosprawne z terenu miasta Leszna, organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych przewlekle

Uzasadnienie

Opracowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie „Diagnoza problemów społecznych w mieście Lesznie” wykazała, że niepełnosprawność jest dominującym problemem społecznym i stanowi 45% wśród zdiagnozowanych wszystkich problemów społecznych występujących w lokalnej społeczności.

Osoby niepełnosprawne napotykają w swoim codziennym życiu na różnorodne bariery, które ograniczają możliwość ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym co niesie za sobą utratę poczucia bezpieczeństwa wśród osób dotkniętych tych problemem. W związku z tym, aby zminimalizować społeczne konsekwencje niepełnosprawności należy prowadzić działania w zakresie wyrównywania szans pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a sprawnymi w życiu społeczno – zawodowym

Opis zadania

Udzielanie dofinansowań dla osób niepełnosprawnych (turnusy, sprzęt specjalistyczny), prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psycho-społecznej, poszerzenie wiedzy osób niepełnosprawnych i lokalnej społeczności dotyczącej praw osób niepełnosprawnych oraz możliwości zatrudnienia, prowadzenie grup wsparcia, organizowanie spotkań, imprez, konferencji informujących o problemach osób niepełnosprawnych. Wprowadzanie nauczania integracyjnego

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Opracowanie zarysu programu i zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych - 20/20% - - -
2. Opracowanie programu - 0/30% - - -
3. Przekazanie programu do zaopiniowania przez Radę ds. Niepełnosprawności przy Prezydencie Miasta - 0/5% - - -
4. Przyjęcie Programu w drodze uchwały przez Radę Miejską Leszna - 0/10% - - -
5. Realizacja zadań zawartych w Programie 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
6. Monitoring 2/2% 2/2% 5/2% 5/2% 2/2%
Realizator

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Jednostki Służb Społecznych Realizacja zadań zawartych w Programie
Organizacje pozarządowe Realizacja zadań zawartych w Programie
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba zrealizowanych projektów MOPR 37 59 45 51 36
  Liczba klas integracyjnych WE 12 21 24 23 23
  Liczba instytucji i organizacji realizujących zadania MOPR 26 17 14 17 13
  Liczba godzin rehabilitacji fizycznej/psychicznej MOPR 288 516 410 480 500
  Liczba grup samopomocy i wsparcia MOPR 5 5 6 6 6
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba osób uczestniczących w projektach MOPR 3000 3118 3264 2500 1599
  Liczba uczniów klas integracyjnych WE 321 261 293 429 427
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki