Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

3. Przyjazny Urząd - koordynator Sekretarz Miasta Leszna

1. Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów

Adresaci

1. Pracownicy Urzędu.
2. Klienci Urzędu

Uzasadnienie

Konieczność usprawniania przepływu informacji, możliwość korzystania z danych wewnątrz Urzędu. Podnoszenie standardu obsługi mieszkańców.
Umożliwienie mieszkańcom elektronicznego załatwienia spraw poprzez Internet

Opis zadania

Ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji; przedstawienie przejrzystego planu działań jednostki; umożliwienie interakcji mieszkańca z Urzędem (elektroniczne załatwianie spraw).
Ustalenie zasad działania, procedur, kanałów przepływu informacji. Stworzenie możliwości przepływu informacji/dokumentów drogą elektroniczną. Przygotowanie do wprowadzenie podpisu elektronicznego

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Szkolenia pracowników - - - - -
2. Testowanie systemu - 10/10% 0/10% - -
3. Wprowadzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów - - 0/10% 0/20% 0/10%
5. Wprowadzenie i działanie elektronicznej skrzynki podawczej - - 0/5% - -
7. Zakup eletronicznego podpisu dla urzędu - - 5/5% - -
Realizator

Wydział Organizacyjny – informatycy, specjalista ds. informatyzacji

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Wydział Promocji i Rozwoju Przekaz informacyjny
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji


Kosztorysy zadań
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Elektroniczny Obieg Dokumentów 0 0 0 0 0
  Podpis elektroniczny 5 podpisów 5 5 5 5
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza WO Informatycy 1 1 1 1 1
Wskaźniki rezultatu:
  Ilość stanowisk internetowych WO ok. 150 ok. 150 ok. 200 ok. 200 ok. 200
  Liczba klientów korzystających z elektronicznego załatwiania spraw 3 6 1 56 225
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet Urzędu Miasta Leszna