Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

3. Przyjazny Urząd - koordynator Sekretarz Miasta Leszna

3. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Adresaci

Klienci urzędu

Uzasadnienie

Konieczność stałego podnoszenia poziomu obsługi klientów, uwzględniająca m.in. postęp techniczny

Opis zadania

Ułatwienie klientom Urzędu dostępu do Internetu


Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
2. Stworzenie dostępu do Internetu dla klientów 0/100% - - - -
Realizator

Wydział Organizacyjny

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Dostęp do Internetu (Hot Spot) WO 2 2 2 2 2
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba osób korzystających - ok. 1800 - - -
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet Urzędu Miasta