Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

3. Przyjazny Urząd - koordynator Sekretarz Miasta Leszna

4. Identyfikacja pracowników z celami Urzędu Miasta (szkolenia pracownicze)

Adresaci

Klienci Urzędu

Uzasadnienie

Konieczność stałego podnoszenia standardów obsługi klientów i podnoszenie jakości pracy

Opis zadania

1. Szkolenia pracowników.
2. Studia i studia podyplomowe.
3. Identyfikatory.
4. Oznakowanie budynków.
5. Gabloty / tablice informacyjne.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Identyfikatory 0/1% 0.5/1% 0.5/1% 1/1% 0/1%
2. Szkolenia 5/5% 9/9% 10/10% 13/13% 0/12%
3. Studia i studia podyplomowe 9/9% 5/5% 9/9% 12/12% 0/11%
Realizator

Wydział Organizacyjny

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Wydział Promocji i Rozwoju Identyfikatory, ulotki
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Ilość szkoleń dokument własny - ewidencja szkoleń OR-K - 1223 186 131 147 110 104
  Ilość studiujących pracowników (przedstawiona w ujęciu %) dokument własny - samokształcenie, dokształcanie OR-K - 1227 4.1 0.3 1.5 1.5 3
  Ilość osób z ukończonymi studiami (w %) dokument własny - samokształcenie, dokształcanie OR-K - 1227 74 75.5 75.8 77.8 77.3
Wskaźniki rezultatu:
  Ilość identyfikatorów dokument własny - ewidencja wydanych identyfikatorów 49 23 47 52 53
  Ilość osób korzystających ze szkoleń dokument własny - ewidencja szkolonych OR-K- 1230 257 425 417 160 182
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

150 000 zł

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet Urzędu Miasta Leszna 150 000 zł