Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

4. Mój dom – moje miasto - koordynator Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Planowanie przestrzenne – analizy i realizacja planów

Adresaci

Mieszkańcy miasta, podmioty gospodarcze, inwestorzy

Uzasadnienie

Konieczność realizacji zadania własnego gminy

Opis zadania

Sporządzenie aktualizacji Studium

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
Zgodnie z Analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 20/20% 20/20% 20/20% 20/20% 20/20%
Realizator

Naczelnik Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Organy właściwe do uzgadniania i opiniowania Opiniowanie i uzgadnianie projektów urbanistycznych.
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba sporządzonych planów miejscowych WAPPiB 3 2 0 8 2
Wskaźniki rezultatu:
  Powierzchnia w ha objęta planem miejscowym WAPPiB 1 215 1375 1375 2005 2005
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

250 000 zł

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet miasta Leszna 100% - wymóg ustawowy