Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

4. Mój dom – moje miasto - koordynator Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2. Lokalny Program rewitalizacji

Adresaci

Mieszkańcy miasta, podmioty gospodarcze, inwestorzy

Uzasadnienie

Poprawa funkcjonowania i estetyki obszarów dysfunkcyjnych w mieście.

Opis zadania

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Leszna będzie zawierał strategię rozwiązywania zidentyfikowanych problemów w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Wybór obszaru do rewitalizacji dokonany zostanie za pomocą kryteriów tzw. degradacji społecznej. Należą do nich przede wszystkim poziom ubóstwa, bezrobocia, przestępczości oraz przedsiębiorczości. Projekt Programu poddany zostanie konsultacjom społecznym, które posłużą też zgromadzeniu projektów rewitalizacyjnych zgłoszonych przez mieszkańców, instytucje oraz firmy. LPR zostanie uzgodniony z wytycznymi w zakresie zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2 WRPO.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Przygotowanie projektu programu 30/30% - - - -
2. Konsultacje społeczne 5/5% - - - -
3. Przyjęcie programu przez Radę Miejską Leszna - 5/5% - - -
4. Wdrażanie Programu - 1/5% 5/15% 5/20% 5/20%
Realizator

WPiR

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Jednostki i wydziały UML Udostępnianie danych, zgłaszanie projektów rewitalizacyjnych
Mieszkańcy, instytucje, firmy Zgłaszanie projektów rewitalizacyjnych
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Lokalny Program Rewitalizacji Leszna WPiR 0 1 1 1 1
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba projektów zawartych w programie WPiR 36 44 44 47 53
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet miasta Leszna