Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

4. Mój dom – moje miasto - koordynator Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

3. Realizacja strategii mieszkaniowej

Adresaci

Mieszkańcy miasta oraz osoby zamierzające osiedlić się w Lesznie

Uzasadnienie

Realizacja zadania własnego gminy

Opis zadania

Opracowanie dokumentu określającego cele i zadania mieszkaniowe na najbliższe 10 lat

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Opracowania planistyczne mające na celu przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 10/10% 10/10% 10/10% 10/10% 10/10%
2. Sprzedaż działek mieszkaniowych 10/10% 10/10% 10/10% 0/10% 0/10%
Realizator

Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Wydział Promocji i Rozwoju Charakterystyka miasta, analiza SWOT
MZBK Gospodarka i zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dotychczasowy popyt mieszkaniowy, rola wtórnego rynku mieszkaniowego


Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Nakłady i rozmiary budownictwa mieszkalnego


Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

MOPR
Zasady i przewidywane kierunki zmian zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi


Potrzeby mieszkaniowe podopiecznych


Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Dokument - strategia mieszkaniowa WGL 0 0 0 0 1 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Leszna na lata 2013-2017
  Liczba opracowań planistycznych mających na celu przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe WAPPiB 33 33 33 - -
  Liczba sprzedanych lokali komunalnych stanowiących własność Miasta Leszna WGN 64 50 39 - -
  Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali komunalnych MZBK 59 158 96 - -
  Liczba wybudowanych nowych mieszkań komunalnych MZDiI 12 0 24 - -
  Liczba sprzedanych działek mieszkaniowych WGN 4 13 13 - -
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba zrealizowanych projektów WGL 0 0 0 0 0
  Liczba zrealizowanych komunalnych/socjalnych potrzeb mieszkaniowych WGL 96 85 137 126 115
  Powierzchnia sprzedanych działek mieszkaniowych w m2 WGN 3083 10119 11626 - -
  Powierzchnia terenów przeznaczonych w planach pod budownictwo mieszkaniowe w ha WAPPiB 570 570 570 - -
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet Miasta