Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

4. Mój dom – moje miasto - koordynator Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

4. Studium Komunikacyjne - aktualizacja

Adresaci

Użytkownicy dróg

Uzasadnienie

Studium komunikacyjne pozwoli samorządowi Miasta Leszna na podejmowanie działań zmierzających do poprawy układu komunikacyjnego miasta

Opis zadania

Studium wskazywać będzie kierunki rozwoju systemu komunikacji poprzez poprawę sieci dróg głównych (krajowych, wojewódzkich) w kontekście ruchu tranzytowego oraz poprawę w ruchu na istniejącej sieci dróg miejskich

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Aktualizacja studium - - 0/100% - -
Realizator

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
WAPPiB


Przygotowanie i udostępnienie danych planistycznych

GDDKiA


Opiniowanie w zakresie przebiegu dróg krajowych


WDDW


Opiniowanie w zakresie przebiegu dróg wojewódzkich


Zarząd Dróg Powiatowych

Opiniowanie w zakresie przebiegu dróg powiatowych


WPiR Konsultacje społeczne
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Aktualizacja Studium komunikacyjnego dla miasta Leszna MZDiI 0 0 0 0 0
Wskaźniki rezultatu:
  Wytyczne do rozwoju układu komunikacyjnego w Lesznie MZDiI 0 0 0 0 0
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

100 000 zł

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet miasta 100 000 zł