Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

5. Czas wolny - koordynator Naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej

2. Organizacja imprez z zakresu kultury wyższej

Adresaci

Mieszkańcy miasta i okolic, studenci, nauczyciele, dzieci i młodzież, osoby zainteresowane odbiorem sztuki wysokiej.

Uzasadnienie

Upowszechnianie ambitnych i wartościowych elementów kultury ,edukacja kulturalna. Wykształcenie aktywnego, świadomego odbiorcy muzyki , plastyki , literatury.

Opis zadania

Organizowanie koncertów muzyki poważnej, wystaw plastycznych, imprez i spotkań literackich, koncertów edukacyjnych w przedszkolach i szkołach Leszna.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Ustalenie terminów, rezerwacja sal 3/3% 3/3% 3/3% 3/3% 3/3%
2. Wybór tematu 2/2% 2/2% 2/2% 2/2% 2/2%
3. Wybór i zaproszenie artystów. 4/4% 4/4% 4/4% 4/4% 4/4%
4. Przygotowanie programu, plakatów, scenografii. 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
5. Realizacja imprez 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
6. Ocena zrealizowanego zadania (także w formie konkursów wiedzy o muzyce dla uczniów szkół, uczestniczących w koncertach). 1/1% 1/1% 1/1% 1/1% 1/1%
Realizator

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej / instytucje kultury i stowarzyszenia kulturalne

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej Dofinansowania
Miejski Ośrodek Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych

Przygotowanie imprez, udostępnienie sali i in. pomieszczeń oraz sprzętów
Stowarzyszenia kulturalne Przygotowanie i przeprowadzenie imprez
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba przeprowadzonych imprez 436 386 380 299 254
  Liczba uczestniczących podmiotów (przedszkola, szkoły) WKKiF 27 27 27 28 28
  Liczba realizujących poszczególne zadania wykonawców: solistów, zespołów, literatów, artystów plastyków 1778 395 384 422 377
  Liczba dających koncerty uczniów i zespołów szkolnych WKKiF 70 50 51 131 102
Wskaźniki rezultatu:
  Ilość odbiorców imprez WKKiF 32.000 22.900 31650 28210 21109
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Ok. 150.000 PLN rocznie

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Urząd Miasta Leszna

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Lesznie

Instytucje kultury

Stowarzyszenia kulturalne