Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

6. Czyste środowisko - koordynator Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1. Edukacja ekologiczna

Adresaci

Młodzież szkolna, studenci wyższych uczelni, mieszkańcy miasta

Uzasadnienie

Konieczność uwzględnienia problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

w podstawowych programach kształcenia ogólnego dla wszystkich typów szkół.

Opis zadania

Działalność Centrum Edukacji Ekologicznej i Leśnej w Nadleśnictwie Karczma Borowa – prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu wyposażonym w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Działalność Centrum 20/20% 20/20% 20/20% 0/20% 0/20%
Realizator

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Nadleśnictwo Karczma Borowa Adaptacja pomieszczenia w Nadleśnictwie Karczma Borowa na cele Centrum
WE, szkoły
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Nowoczesna baza dydaktyczna wyposażona w środki audiowizualne WGKiOŚ -1 -1 1 - -
Wskaźniki rezultatu:
  Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej WGKiOŚ -proces ciągły -proces ciągły -proces ciągly - -
  Liczba przeprowadzonych zajęć (spotkania, prezentacje) WGKiOŚ -40 -45 -48 - -
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

35 000 zł

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Darowizna 25 710 zł
Gminny Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej 2 793 zł