Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

6. Czyste środowisko - koordynator Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

2. Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi

Adresaci

mieszkańcy miasta Leszna i subregionu leszczyńskiego

Uzasadnienie

Ochrona środowiska naturalnego

Opis zadania

Budowa systemu gospodarki odpadami w Lesznie i subregionie leszczyńskim obejmująca:
1. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani z obiektami towarzyszącymi-stacje przeładunkowe i kompostownie odpadów zielonych (ZADANIE 1)
2. Rekultywacja 13 składowisk odpadów o łącznej powierzchni ok. 30 ha (ZADANIE 2


Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla kontraktów realizowanych w ramach Grupy Projektów. - - - - -
2. Realizacja Grupy Projektów. 50/50% - - - -
3. Zakończenie i rozliczenie Grupy Projektów. - 50/50% - - -
Realizator

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) Jan Wojciechowski

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
UMiG j.s.t., beneficjenci projektu Pomoc w realizacji projektu
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Wyposażenie w nowe elementy infrastruktury w dziedzinie gospodarki. 3 1 0 0 0
  Liczba zrekultywowanych składowisk odpadów na terenie subregionu leszczyńskiego. 9 2 0 0 0
Wskaźniki rezultatu:
  Spełnienie dyrektyw unijnych w zakresie gospodarki odpadami. - tak tak tak tak
  Objęcie systemem gospodarki odpadami 100% mieszkańców subregionu. - tak tak tak tak
  Redukcja odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko. - 71.80 12451.66 6961.06 15258.30
  Ilość odzyskanych odpadów opakowaniowych (w Mg). - 380.42 1250.15 1370.46 2440.69
  Ilość odpadów wielkogabarytowych (w Mg). - 36.90 81.53 87.40 116.24
  Odzysk odpadów budowlanych (w Mg) - 658.02 1950.46 2034.64 1865.47
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Zadanie 1: 119 072 163,20 PLN
Zadanie 2: 25 168 939,04 PLN

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Zadanie1:< kredyty i pożyczki preferencyjne 1 999 391,44, dotacje i środki unijne 52 461 082,52, gminy 29 580 375, miasto Leszno 10 300 125, MZO Leszno 24 731 189,30


Zadanie 2 dotacje i środki unijne 21 393 598,40, gminy 2 701 728,15, miasto Leszno 1 073 612,49