Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

7. Bezpieczne miasto - koordynator Komendant Straży Miejskiej

2. Rewir dzielnicowych na Zatorzu

Adresaci

Mieszkańcy części zachodniej Leszna

Uzasadnienie

Zwiększenie bezpieczeństwa obywateli miasta, bliższy kontakt mieszkańców z dzielnicowym

Opis zadania

Wykorzystanie budynku wskazanego przez Urząd Miasta i będącego w administracji Urzędu

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Pozyskanie budynku - 30/30% - - -
2. Zaadaptowanie budynku - 70/70% - - -
Realizator

Komenda Miejska Policji

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Urząd Miasta Leszna Wskazanie budynku
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2011 2010 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Rewir dzielnicowych na Zatorzu 0 1 0 1 0
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba interwencji dzielnicowych 0 668 0 602 -
  Liczba spotkań ze społeczeństwem 0 276 0 205 -
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet miasta, Fundusze Prewencyjne Bezpieczeństwa