Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

8. Rodzinie - koordynator Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie

Adresaci

Mieszkańcy miasta Leszna

Uzasadnienie

Opracowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych wynika z Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (art. 19 pkt 1).

Opis zadania

Opracowana Strategia służy koordynacji rozwiązywania kluczowych problemów społecznych występujących w mieście Lesznie przez różne instytucje. Aby obraz problemów i działań nakierowanych na ich rozwiązanie był kompletny i adekwatny do rzeczywistości, na bieżąco konieczne jest aktualizowanie danych, wprowadzanie zmian zgodnie ze zmieniającą się rzeczywistością

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Wprowadzenie ewentualnych zmian w strategii uwzględniających otrzymane opinie, propozycje, wnioski. XI 2008 – I 2009 5/5% - - - -
2. Przedstawienie zmian w Strategii do recenzji i zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta. II - IV 2009 5/5% - - - -
3. Przedstawienie zmian w Strategii do recenzji i zatwierdzenia przez Radę Miasta. II – IV 2009 10/10% - - - -
4. Przekazanie zaktualizowanego dokumentu władzom miasta Leszna i organizacjom pozarządowym do wykorzystania w budowie własnych strategii i przygotowaniu programów pomocowych. V – VII 2009
5/5% - - - -
5. Monitoring (w trakcie realizacji projektu-raz na pół roku) 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
6. Realizacja zadań zawartych w Strategii. I 2010 – XII 2015 10/10% 10/10% 10/10% 10/10% 10/10%
Realizator

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Jednostki służb społecznych Realizacja zadań zawartych w Strategii. I 2010 – XII 2015
Organizacje pozarządowe Realizacja zadań zawartych w Strategii. I 2010 – XII 2015
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba rozesłanych ankiet MOPR 50 0 0 0 1
  Liczba przeprowadzonych analiz MOPR 1 1 1 0 1
  Liczba wprowadzonych zmian do dokumentu MOPR 1 0 0 0 1
  Zapewnienie ciepłego posiłku osobom potrzebującym - będącymi klientami MOPR-u. 3788 4485 4122 4361 4479
  Liczba przyznanych zasiłków rodzinnych i dodatków MOPR 94757 96821 13699 83902 79602
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba zrealizowanych zadań MOPR 76 78 82 80 89
  Liczba podmiotów realizujących zadnia MOPR 42 27 29 30 34
  Liczba osób, która uzyska wsparcie MOPR 15772 16047 13699 15987 15827
  Liczba podopiecznych MOPR MOPR 5303 5665 5490 5883 5835
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki