Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

8. Rodzinie - koordynator Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

5. Wsparcie i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Adresaci

Osoby bezrobotne – będące podopiecznymi MOPR

Uzasadnienie

Ograniczanie zjawiska bezrobocia wśród rodzin korzystających z pomocy społecznej

Opis zadania

Objęcie pomocą, wsparciem osób bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej bez względu na płeć, poziom i typ wykształcenia.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Zawieranie kontraktów socjalnych 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
2. Realizacja zadań zawartych w kontraktach socjalnych 10/10% 10/10% 10/10% 10/10% 10/10%
3. Monitoring kontraktów socjalnych 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
Realizator

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Powiatowy Urząd Pracy Kierowanie na szkolenia dla bezrobotnych
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem pomocy społecznej 3256 3771 3071 3040 3489
  Liczba rodzin z osobami bezrobotnymi 1309 1475 1206 1259 1366
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba zawartych kontraktów socjalnych 229 361 406 388 454
  Liczba osób, które podjęła zatrudnienie 74 237 182 20 185
  Liczba osób skierowanych do PUP i/lub CPKZ 739 2180 1224 367 863
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Urząd Miasta Leszna