Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

9. Organizacje pozarządowe - koordynator Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

1. Program współpracy samorządu miasta Leszna z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Adresaci

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uzasadnienie

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są społecznie użyteczne i stanowią ważne ogniwo w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz pomagają w rozwiązywaniu problemów społecznych swoich członków i mieszkańców miasta Leszna. Społeczny charakter podejmowanych przez nie działań powoduje, iż samorząd miasta Leszna kształtując politykę społeczną widzi w nich partnera w zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności.

Program współpracy samorządu Miasta Leszna z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004 powstał w oparciu o przepisy „Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie” oraz o doświadczenia samorządu w realizacji różnych form współpracy, w celu stworzenia ram współpracy pomiędzy lokalnym samorządem a organizacjami.

Opis zadania

Współpraca pomiędzy samorządem miasta Leszna a podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego polega głównie na:

1) zlecaniu i powierzaniu zadań publicznych, po uprzednim ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, w formie:

a) udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań własnych i zleconych gminy,

b) udzielenia dotacji na wspieranie realizacji projektów i przedsięwzięć.

2) wzajemnym informowaniu się o planowanych działaniach oraz inicjatywach,

3) uczestnictwu oraz organizowaniu wspólnych imprez, narad, szkoleń, spotkań, konferencji itp.

4) wypracowywaniu wspólnych stanowisk, opinii, projektów poprzez tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,

5) doskonaleniu współpracy w zakresie merytorycznym, rzeczowym i lokalowym,

6) wspieraniu w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym profilu działania.

7) wyróżnianiu najlepszych działaczy organizacji pozarządowych lub samych organizacji za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności pożytku publicznego przez Prezydenta Miasta Leszna

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Opracowanie programu współpracy 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
2. Konsultowanie gotowego programu z organizacjami pozarządowymi 2/2% 2/2% 2/2% 2/2% 2/2%
3. Przedstawienie Programu Prezydentowi i Radzie Miasta 2/2% 2/2% 2/2% 2/2% 2/2%
4. Zatwierdzenie Programu przez Radę Miasta i podjęcie uchwały 3/3% 3/3% 3/3% 3/3% 3/3%
5. Realizacja Programu w ciągu roku 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
6. Monitorowanie w ciągu roku programu 3/3% 3/3% 3/3% 3/3% 3/3%
Realizator

Urząd Miasta - Prezydent Miasta Leszna

(wydziały i jednostki organizacyjne UM – naczelnicy wydziałów, dyrektorzy jednostek)

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Rada Miejska Leszna zatwierdzenie Programu, podjęcie uchwały
Prezydent Miasta Leszna nadzór nad realizacją Programu,

wyróżnianie najlepszych działaczy organizacji pozarządowych lub samych organizacji za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności pożytku publicznego

Jednostki podległe Prezydentowi Miasta Leszna - zlecanie i powierzaniu zadań publicznych

- prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej współpracy z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego, udzielanie porad, informacji, instruktażu, konsultowanie zagadnień dotyczących III sektora, prowadzenie rejestru w/w podmiotów i in.

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - informowanie o planowanych działaniach oraz inicjatywach

- realizowanie projektów na rzecz lokalnej społeczności

- uzupełnianie działań samorządu w działaniach na rzecz mieszkańców miasta

Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba stworzonych programów służących wsparciu mieszkańców MOPR/Organizacje pozarządowe 2 2 1 1 1
  Liczba zrealizowanych projektów na rzecz lokalnej społeczności MOPR/Organizacje pozarządowe 76 78 82 80 89
Wskaźniki rezultatu:
  Kwota środków finansowych przeznaczonych na działania organizacji pozarządowych przeznaczonych z budżetu Miasta MOPR/Organizacje pozarządowe 818785.00 856203.89 833048.67 1 183 455.91 1.149.351.74
  Kwota środków finansowych pozyskanych przez organizacje pozarządowe z funduszy unijnych MOPR/Organizacje pozarządowe 186500.00 - - - -
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki